Objavljeno: 22.09.2017. do 23.10.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za rekonstrukciju građevine (dogradnja) prometnog sustava pomorskog prometa - obala za drvo u Raši, u dvije faze, na k.č. br. 948/228 i 971/2, k.o. Trget (Raša-Bršica), Općina Raša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000078
URBROJ: 2163-1-18-03/2-17-0004
Labin, 20.09.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (103 kB)