OPUO - 2017. godina

Izgradnja zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ – Pazin

Podizanje trajnih nasada maslina i izgradnja sustava za navodnjavanje poljoprivrednih parcela na području Općina Sv. Lovreč i Tinjan, Istarska županija

Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Križanci na k.č. 973/25 i 973/8, k.o. Žminj, Općina Žminj, Istarska županija