Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/13.), Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 03. srpnja 2017.godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana

I.

Kulturna vijeća Istarske županije - Regione Istriana osnovana su pri Upravnom odjelu za kulturu za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u svrhu predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koji se sredstva osiguravaju iz proračuna Istarske županije - Regione Istriana, te ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost na području Istarske županije - Regione Istriana (u daljnjem tekstu: Istarska županija).

U Istarskoj županiji osnovana su sljedeća kulturna vijeća:

  • Vijeće za glazbeno, glazbeno – scenske i filmske djelatnosti,
  • Vijeće za književnost i izdavaštvo,
  • Vijeće za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju,
  • Vijeće za vizualne umjetnosti,
  • Vijeće za nove medijske kulture,
  • Vijeće za nematerijalnu kulturnu baštinu,
  • Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju.

Svako pojedino kulturno vijeće ima pet članova, a njihov mandat traje četiri godine.

II.

Pravo predlaganja kandidata za članove kulturnih vijeća Istarske županije imaju:

  • institucije i udruge u djelatnosti  kulture i umjetnosti Istarske županije,
  • pojedinci koji djeluju u području kulture i umjetnosti Istarske županije.

III.

Kandidati za članove kulturnih vijeća Istarske županije mogu biti kulturni djelatnici i umjetnici s područja Istarske županije, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problematike utvrđivanja i provedbe kulturne politike, mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih su vijeća osnovana.

IV.

Jedan član kulturnih vijeća imenuje se iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice na prijedlog Talijanske unije.

V.

Pisani prijedlog kandidata za članove kulturnih vijeća podnosi se na za to propisanom obrascu - Prijavnica kandidata za članove kulturnih vijeća Istarske županije u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim listovima «Glas Istre» i «La voce del popolo», te na web stranicama Istarske županije  (www.istra-istria.hr), na sljedeću adresu:

Istarska županija - Regione Istriana
Upravni odjel za kulturu – Assessorato alla cultura
Mlinska ulica 4b – Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA
s naznakom „Prijedlog kandidata za članove
kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana“

VI.

Na temelju prispjelih prijava, a po utvrđenom prijedlogu Upravnog odjela za kulturu, Župan Istarske županije  imenuje članove vijeća.

Klasa:023-01/17-01/42
Urbroj:2163/1-21/3-17-01
Novigrad - Cittanova, 03. srpnja 2017.