Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za prostorno uređenje i gradnju u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2163/1-18/1- 2
Pula, 19. svibnja 2017. g.

Na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), v.d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u  Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet
- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke ili ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje talijanskog jezika

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 • uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema) ili potvrdu prijašnjeg poslodavca, odnosno drugu ispravu (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za  kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvjerenje nadležnog suda u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ako je polagao/la predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika o poznavanju rada na osobnom računalu),
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmete talijanski  jezik ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika)

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat/kinja je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na oglas.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočiti će izvornik.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u propisanom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15) – članak. 20., 27., 39., 53., 56., 76. i 78.
 • Zakon o prostornom uređenju (NN br.153/13), članak 1,36, 157. – 163.
 • Zakon o gradnji (NN br.153/13, 20/17), članak 1. – 7.
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da je nezaposlena.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 138/12).

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr   i to neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
52100 Pula, Riva 8
(s naznakom „za oglas – Odsjek Buzet“)

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. Pročelnice:
Vesna Pavletić, dipl. iur.