Objavljeno: 18.05.2017. do 31.05.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za građevinu stambene namjene, građevinu gospodarske namjene, građevinu pretežito poljoprivredne djelatnosti - spremnik za stajski gnoj, na k.č. br. 1481/4, k.o. Marčana (Pecinovi dvori)

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000232
URBROJ: 2163/1-18-06/3-17-0008
Pula, 17.05.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)