Objavljeno: 17.05.2017. do 25.05.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za građenje sportske dvorane na k.č.br. 1780/1, koja će se formirati od dijela postojećih k.č. 1780/1 i 1780/2, k.o. Vrsar (Vrsar)

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000019
URBROJ: 2163/1-18-05/1-17-0011
Poreč, 16.05.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)