Poziv za dodjelu sredstava Udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

Na temelju članka 5. stavka 7., članka 6. i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Klasa: 023-01/15-01/50, Urbroj: 2163/1-01/8-15-7 od 30. listopada 2015. godine Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije objavljuje

POZIV

za dodjelu sredstava Udrugama koje se bave očuvanjem
pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

I.

U Proračunu Istarske županije - razdjel Upravnog odjela za održivi razvoj za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za projekte koji se odnose na očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije.

II.

OPĆI UVJETI ZA  PRIJAVU:

 • pravo na podnošenje prijave po Pozivu imaju udruge građana koje imaju sjedište na području Istarske županije, te su upisane u odgovarajuće registre,
 • prijava mora biti podnesena u jednom primjerku ispisana, potpisana i ovjerena sa svim obveznim prilozima i dostavljena na način kao što je određeno u točki IV. ovog Poziva,
 • prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom točkom V. ovog Poziva,
 • prijava se može odnositi isključivo na područje navedeno u točki I. ovog Poziva,
 • prijava mora biti ovjerena, te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja i voditelja projekta,
 • u prijavi se mogu zatražiti sredstva samo za poslove i djelatnosti koje se ne financiraju po posebnim propisima,
 • udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz Proračuna Istarske županije može iznositi najviše 50.000,00 kuna,
 • uz prijavu je potrebno priložiti:
  • dokaz – program rada iz kojeg je vidljivo da je prijavljeni projekt prihvaćen od strane ovlaštenog tijela podnositelja,
  • presliku izvatka o upisu (ne stariju od 6 mjeseci) u Registar udruga Republike Hrvatske,
  • predlagatelji koji za provedbu projekta surađuju s drugim organizacijama moraju priložiti izjavu o partnerstvu,
  • zahtjev s visinom traženih sredstava.

III.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki II. ovog Poziva neće se razmatrati.

IV.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na web stranicama Istarske županije - preuzmizte word dokument (21 kB).

Prijava se može podnijeti elektronskim putem na e-mail adresu odrzivi.razvoj@istra-istria.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti u skeniranom obliku sve priloge koji su navedeni u točki II. Poziva.
Osim elektronskim putem predlagatelj može dostaviti i ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

V.

Datum raspisivanja natječaja je 15.05.2017. godine. Rok za dostavu prijava je 15.06.2017. godine.

VI.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

 • Popis godišnjih aktivnosti (projekata) i njihov značaj  1- 10 bodova
  (nabrojati i opisati)
 • Međunarodne manifestacije                                        0- 10 bodova
  (nabrojati i opisati)
 • Domaća priznanja                                                       1-   5 bodova
  (navesti koja i kada)
 • Međunarodna priznanja                                              1-   8 bodova
  (navesti koja i kada)
 • Broj članova udruge                                                    1-   5 bodova
 • Godine djelovanja (od osnivanja)                                1-   3  boda.

VII.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije će u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava po pozivu, od strane nadležnih tijela Istarske županije, izvijestiti podnositelje o prihvaćenim prijavama.

Klasa: 402-08/17-01/15
Urbroj: 2163/1-18/1-17-1
Pula; 12. svibnja 2017.