Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu

Na temelju članka 2. Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i produljenja valjanosti Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije objavljuje

Javni poziv
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017.godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima


1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koji se planiraju realizirati na području Istarske županije do kraja 2017.godine namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima a dodjeljuje ih Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu.
Korisnici bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa putem ovog Javnog poziva ne mogu biti udruge građana osnovane sukladno važećem Zakonu o udrugama.
 
2. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST POZIVA

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 340.000,00 kuna. Najniži  iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 5.000,00 kuna.

3. SREDSTVA IZ TOČKE 1. OVOG JAVNOG POZIVA DODJELJIVATI ĆE SE ZA SLIJEDEĆE MJERE:

1. Organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama

2. Unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva te primjena novih tehnologija u poljoprivredi

3. Unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija u cilju zadržavanja ljudi u
ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa.

Korisnici mogu biti:

•Mjera 1: Korisnici su organizatori manifestacija koje se organiziraju na
području Istarske županije i to:

•a) za znanstveno-stručne skupove – turističke zajednice i gospodarsko-interesna udruženja.

•b) za gospodarske manifestacije - turističke zajednice i gospodarsko-interesna udruženja.

•c) za lokalno-tradicijske manifestacije - turističke zajednice i gospodarsko-interesna udruženja.

•Mjera 2: turističke zajednice i gospodarsko-interesna udruženja.

•Mjera 3: turističke zajednice i gospodarsko-interesna udruženja.

4. POSEBNI UVJETI ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
 
Dokumentacija koja se prilaže uz program/projekt:

 • akt o registraciji
 • izjavu da nije pokrenut stečajni postupak
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave (ako je primjenjivo)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. POSTUPAK ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Potencijalni korisnik podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ako se aktivnosti programa/projekta provode na području Istarske županije ili za korisnike sa područja Istarske županije.

Prijavu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Korisnik podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni u elektronskom obliku na Web stranici Istarske županije - Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu (www.istra-istria.hr), i to:

 • Obrazac Prijave za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Datum raspisivanja natječaja: 08. svibnja 2017.godine.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Javnom pozivu je 08. lipnja 2017. godine.

Isplata bespovratnih financijskih sredstava

Nakon administrativne provjere svih prijava, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017.godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima, imenovano od strane Župana Istarske županije, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu donosi:

 • Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za svakog Prijavitelja koji u cijelosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom
 • Prijedlog Odluke o odbijanju prijave za svakog Prijavitelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i Odluku o odbijanju Prijave Župan donosi u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje Prijave.

Odlukom o dodjeli utvrđuje se iznos bespovratnih financijskih sredstava po korisniku o čemu Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu dostavlja obavijesti Korisnicima.

S korisnikom kojemu je odobrena dodjela bespovratnih financijskih sredstava Istarske županije - Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Župan Istarske županije sklapa Ugovor.

Istarska županija - Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije vrši isplatu bespovratnih financijskih sredstava na IBAN broj Korisnika, jednokratno ili u više navrata.

6. PRIGOVOR NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva po natječaju imaju pravo podnijeti prigovor protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti zbog nepravilnosti ili nezakonitog postupanja u provedbi javnog poziva, ali se ne može podnijeti na visinu odobrenih sredstava.
Prigovori se podnose nadležnom upravnom tijelu Županije u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a Odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice u primjerenom roku donosi Župan Istarske županije.

7. IZNOS BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Podnositelj prijave putem ovog Javnog poziva za istu aktivnost unutar projekta, programa, manifestacije i sl., bespovratna financijska sredstva može dobiti samo jednom.
Odgovorna osoba jednog korisnika ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika. Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo troškovi nastali provođenjem projekta, programa, manifestacije i slično, te se neće priznati troškovi koji su dugovi organizatora, kamate, ili isti troškovi koji su već pokriveni od strane drugih donatora.

8. NADZOR NAD KORISNICIMA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kontrolu nad korisnicima bespovratnih financijskih sredstava na licu mjesta provodi Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, uz prethodnu najavu od 7 dana, uvidom u prijavu podnositelja, priložene dokumente i svu prateću dokumentaciju vezanu za provedbu programa/projekta za koji su dodijeljena bespovratna financijska sredstva . Prijavitelji  su dužni čuvati preslike Prijave i prateće dokumentacije sedam (7) godina od dana potpisivanja Ugovora i okončane isplate.
Županija će od Prijavitelja/Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Prijavitelj/Korisnik financiranja:

 • nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
 • nije utrošio sva odobrena sredstva,
 • sredstva nije namjenski koristio,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvještaj u propisanom roku.

Roka za podnošenje izvješća je 15. siječnja 2018. godine.

9. POPUNJAVANJE I SLANJE PRIJAVE ZA BESPOVRATNA FINANCIJSKA SREDSTAVA KOJE DODJELJUJE ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

Prijava i izvješće se podnose isključivo na slijedećim Obrascima:

objavljenim na web stranici Istarske županije (www.istra-istria.hr)

Obrasce za prijavu i izvješće potrebno je popuniti u cijelosti isključivo pomoću računala. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Povjerenstvo može zatražiti nadopunu prijave ukoliko ista ne mijenja ciljeve programa/projekta, zatražiti će nadopunu dokumentacije, a ako nadopuna nije dostavljena ili potpuna, isto ima za posljedicu isključenje prijavitelja. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom.

Prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava podnosi se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin

S NAZNAKOM

„Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017.godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima.“

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Napomena : u gornjem lijevom dijelu omotnice navesti puni naziv i adresu prijavitelja na Javni natječaj

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@istra-istria.hr , najkasnije do 25. svibnja 2017.godine.

KLASA: 402-01/17-01/140
URBROJ: 2163/1-03/01-17-01
Pazin, 08. svibnja 2017. godine