Objavljeno: 17.03.2017. do 31.03.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za energetski sustav NN mreža IZ TS 10(20) / 0,4 kV Marčanka - novi stupovi na k.č. br. 482, ..., 448/3, novi vod na k.č. br. 480/1, ..., 440/9, sve k.o. Marčana

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000031
URBROJ: 2163-1-18-06/8-17-0005
Pula, 17.03.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (44 kB)