PUO - 2017. godina

Rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Pula

Golf igralište Stancija Grande

Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)