Javna nabava

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Službe za javnu nabavu Istarske županije:

  • Zakon o javnoj nabavi – NN 120/16
  • Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga - SN IŽ 21/15 i 2/16 (prestao važiti 24.03.2017.g.)
  • Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga - SN IŽ 5/17