Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije donosi odluku o

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj objavljenog u „Narodnim novinama 105/2016. od 16. studenog 2016. i 108/2016. od 25. studenog 2016. godine, te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije za prijem u službu:

  • višeg/e savjetnika/ce za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rok od 3 mjeseca u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije u Puli

2. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova

Klasa: 112-02/16-01/80
Urbroj: 2163/1-01/02-16-6
Pazin, 28. prosinca 2016.

Pročelnica 
Sonja Grozić Živolić