Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kulturne projekte koji će se financirati sredstvima EU u 2016. godini

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu, dana 09. studenoga 2016. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kulturne projekte koji će se financirati sredstvima EU u 2016. godini

I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora ustanovama i udrugama te drugim neprofitnim pravnim osobama iz oblasti kulture na području Istarske županije – Regione Istriana za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za kulturne projekte koji će se financirati sredstvima EU u 2016.
Odobrena i dodijeljena potpora temeljem ovog Javnog poziva smatra se potporom male vrijednosti i bespovratna je. Davatelj potpore je Istarska županija – Regione Istriana.

II.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ I IZNOS SUFINANCIRANJA

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove i udruge te druge neprofitne pravne osobe iz oblasti kulture na području Istarske županije – Regione Istriana kojima su već po natječaju odobrena sredstva iz EU fondova za realizaciju njihovih kulturnih projekata u 2016. godini.
Maksimalna visina iznosa pojedinačne potpore iznosi do 20.000,00kuna.
Svaki prijavitelj može podnijeti maksimalno jednu prijavu po predmetnom javnom pozivu.
Bespovratna potpora dodijeliti će se isključivo za troškove izrade projektne dokumentacije koje snosi prijavitelj projekta na EU fondove iz vlastitih sredstava – vlastito učešće u projektu.

III.

SADRŽAJ PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • popunjeni prijavni obrazac Istarske županije – Regione Istriana
  • dokaz da će se kulturni projekt prijavitelja financirati iz fondova EU (preslika ugovora sklopljenog s ovlaštenim tijelom Europske komisije ili drugi odgovarajući dokaz)
  • izvornik ili ovjerena kopija računa i izvod o plaćanju ili druga odgovarajuća dokumentacija kao dokaz o prihvatljivosti troškova
  • izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Istarske županije – Regione Istriana
  • izjava o nefinanciranju izrade projektne dokumentacije iz sredstava EU

Prijavni i drugi obrasci te Upute za prijavitelje preuzimaju se na web stranicama Istarske županije – Regione Istriana www.istra-istria.hr, u rubrici Natječaji.

IV.

NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora“, preporučenom poštom ili se predaje osobno u Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije – Regione Istriana, 52466 Novigrad - Cittànova, Mlinska 4/b – Via del Mulino 4/b.

V.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web. stranicama Istarske županije – Regione Istriana.
Prijave koje ne budu dostavljene u propisanom roku, na način i u obliku koji su ovdje opisani, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

VI.

NAČIN OBJAVE INFORMACIJA I KONTAKT

Informacije o javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i eventualne promjene u vezi ovog Javnog poziva bit će objavljene na web. stranici Istarske županije – Regione Istriana www.istra-istria.hr
Kontakt broj tel. 052351479.

Klasa:023-01/16-01/51
Urbroj:2163/1-21/3-16-01
Novigrad-Cittànova, 08. studenog 2016.