Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu

 1. Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.)  Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 04. srpnja  2016. godine

objavljuje

 JAVNI POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
 Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.
U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2016. godini, uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi :
  • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  • zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  • književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  • vizualnih umjetnosti,
  • glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  • iz područja novih medijskih kultura,
  • međunarodne kulturne suradnje,
  • institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

II. 

U Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu osigurati će se sredstva prije svega za:

 1. nastavak financiranja projekata i programa koji se provode u kontinuitetu,
 2. projekte i programe koji su podržani i financijskim sredstvima iz drugih izvora
  • projekti i programi financirani iz državnih, gradskih, općinskih i ostalih izvora,
  • projekti i programi međunarodne kulturne suradnje,
  • zajednički projekti i programi više subjekata iz područja kulture (ustanova, udruga, tvrtki, autora),
 3. projekte i programe  manjih i financijski slabijih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije - Regione Istriana,
 4. projekte i programe koji su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte i programe iz kulture,
 5. projekte i programe koji su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije - Regione Istriana,
 6. kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte i programe,
 7. originalne projekte i programe koji potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti,
 8. projekte i programe koji potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre),
 9. edukacijske projekte i programe (izobrazba i usavršavanje),
 10. podržavanje stvaralaštva i afirmacije mladih autora.

III.

Kao posebni natječaji u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu, raspisati će se natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge.
Natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu objaviti će se istovremeno s ovim Javnim pozivom, dok će se Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge objaviti najkasnije do 31. siječnja 2017. godine temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narode novine“ br. 26/15.).

IV.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije - Regione Istriana.

V.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr
Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom i  sa svim obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

VI.

Rok za podnošenje prijava je od 04. srpnja do 04. kolovoza  2016. godine.

VII.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene on-line te kojima nedostaje neki od traženih priloga neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu.

VIII.

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu donosi se zajedno sa Proračunom Istarske županije - Regione Istriana te se objavljuje na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana (www.istra-istria.hr).
Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave Programa javnih potreba u kulturi  Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu na mrežnim stranicama.


Klasa:  612-01/16-01/164
Urbroj: 2163/1-21/3-16-03
Novigrad-Cittanova, 04. srpnja 2016.

Popis pozivne dokumentacije:

Prijava na Javni poziv