Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) određuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja Istarske županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća te ostalih tijela relavatnih za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Prvi strateški dokument razvoja Istarske županije izrađen je za razdoblje od 2006. do 2010. godine (Regionalni operativni program Istarske županije – ROP) pri čemu je Istarska razvojna agencija imala ulogu koordinatora izrade, te je isti usvojen od strane Skupštine Istarske županije 11. rujna 2006. godine.

Slijedila je izrada Županijske razvojne strategije za razdoblje od 2011. do 2013. godine, koja je koja je od strane županijske Skupštine usvojena 30. svibnja 2011. godine.

Sukladno naputku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske od 18. rujna 2014.godine i obzirom na kašnjenje u izradi krovnih  strateških akata na nacionalnoj razini, donesena je odluka o produljenju primjene postojećeg ŽRS-a, te je u Istarskoj županiji još uvijek na snazi Županijska razvojna strategija izrađena za razdoblje od 2011-2013. godine.

Aktivnosti u tijeku

Župan Istarske županije je još 2014. godine donio zaključak o pristupanju izradi ŽRS-a Istarske županije za razdoblje do 2020. godine te je isto tako vodeći se načelom partnerskog pristupa imenovao Županijsko partnersko vijeće (ŽPV) za pripremu i provedbu strategije te ostala tijela relevantna za njezinu izradu. Tijekom  2014. i 2015. godine provedeno je u suradnji s radnom grupom, glavnim timom te ŽPV-om niz analiza i sastanaka na kojima se radilo na radnoj verziji novog dokumenta.

Nacrt nove Županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine je trenutno u finalnoj fazi pripreme te se u drugoj polovici veljače 2016. godine planira javno savjetovanje o dokumentu putem web portala Istarske županije te Istarske razvojne agencije, o čemu će se biti obaviještena šira javnost.

Predmetni je dokument ključan za buduće programsko razdoblje te je između ostalog usklađen s operativnim programima i strateškim prioritetima razvoja na nacionalnoj  i europskoj razini, s ciljem što boljeg planskog financiranja projekata i putem EU fondova.

Informacije o ŽRS-u

Za više informacija o ŽRS-u zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 052/381900 (Kontakt osobe: Tamara Kiršić, Bojana Bojanić, Ivana Kalac) ili putem e-maila  tamara.kirsic(at)ida.hr; bojana.bojanic(at)ida.hr; ivana.kalac(at)ida.hr.

Vaše ideje, prijedlozi, primjedbe (upute)

Vaše ideje, prijedlozi, primjedbe (upute)
CAPTCHA slika za prevenciju SPAM-a.
Ukoliko ne možete pročitati tekst sa slike kliknite ovdje