Akti Župana

06.07.2018.Akti župana - lipanj 2018.

Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša na adresi Ivana Batelića 1, Raša“, ref.br....

20.06.2018.Akti župana - svibanj 2018.

Prijedlog izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu...

21.05.2018.Akti župana - travanj 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,Odluka o odabiru ponude...

12.04.2018.Akti župana - ožujak 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 39/13, vrt, upisanu u zk.ul. 734,...

08.03.2018.Akti župana - veljača 2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,Zaključak o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog...

12.02.2018.Akti župana - siječanj 2018.

Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o...

12.01.2018.Akti župana - prosinac 2017.

Upute o postupanju u provedbi postupka nabave roba, radova ili usluga, Program rada Upravnog odjela za turizam za 2018. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske...

08.12.2017.Akti župana - studeni 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na...

03.11.2017.Akti župana - listopad 2017.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o radovima na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin,Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za...

05.10.2017.Akti župana - rujan 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,Zaključak o isplati novčane nagrade...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 196


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>