Akti Župana

12.09.2019.Akti župana - kolovoz 2019.

Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta BLUTOURSYSTEM u okviru Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.,Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja...

13.08.2019.Akti župana - srpanj 2019.

Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu radova na izgradnji Medicinske škole PulaOdluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u...

12.07.2019.Akti župana - lipanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu tabli na novim penjalištima u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.Odluka...

12.06.2019.Akti župana - svibanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova na uklanjanju arhitektonskih barijera na plaži u sklopu bolnice „prim. dr. Martin Horvat“ RovinjZaključak o prihvaćanju Programa...

03.05.2019.Akti župana - travanj 2019.

Zaključak o davanju suglasnosti na II Rebalans Financijskog plana i Godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2018. godinu Lučke uprave PorečOdluka o odabiru ponude za nabavu kuhinjske opreme za...

05.04.2019.Akti župana - ožujak 2019.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Ekonomske škole PulaOdluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za...

07.03.2019.Akti župana - veljača 2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2019....

04.02.2019.Akti župana - siječanj 2019.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbiOdluka o...

09.01.2019.Akti župana - prosinac 2018.

Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: „SN kabel za TS 10(20)/0,4 kV „Jadreški Bakranjuša i TS 10(20)/0,4 kV „Jadreški Bakranjuša“ na teret kč. 3020/8, kč. 3020/9 i...

10.12.2018.Akti župana - studeni 2018.

Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe,Odluka o...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 200


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>