28.05.20. u 10:48

Rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2020. godini u Istarskoj županiji

Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji izrađen je na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje (2006/7/EZ). Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti  mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije a financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i njihovih ustanova kao i od turističkih tvrtki odnosno turističkih zajednica koje djeluju na području županije.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju se na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice http://www.izor.hr/kakvoca.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 18. do 22. svibnja. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 15,4 ºC do 20 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 27 ºC.
 
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka ili u 99,07% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na jednoj mjernoj točki (Crveni otok – Prema rtu Kurent, Rovinj)  ili u 0,47% uzoraka zabilježena dobra kakvoća dok je na jednoj mjernoj točki (Plominski zaljev – Dražine zapad, Plomin, Kršan) ili u 0,47% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora.