06.04.20. u 14:40

Rješenje o osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Premantura, u svrhu pokretanja budućeg postupka nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "Albanež d.o.o.", Pomer 1, Pomer (OIB: 18426902929), zastupan po opunomoćenici Vesni Selak, odvjetnici iz Pule, Flanatička 11, u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Premantura, u svrhu pokretanja budućeg postupka nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda 2. skupine – Aglomeracija Premantura), na području Općine Medulin, na temelju članaka 25. do 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", broj: 74/14., 69/17. i 98/19.), a u vezi sa člankom 59. stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09.), donosi sljedeće

R J E Š E NJ E

 Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)