17.03.20. u 13:17

Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador - Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-38 od 16. ožujka 2020. godine, produljena Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „LUKA KARIGADOR-BRTONIGLA“ do 17. travnja 2020. godine.

Javna rasprava traje od 17. veljače 2020. godine do 17. travnja 2020. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla - Verteneglio.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 17. veljače 2020. godine do 17. travnja 2020. godine u prostorijama vijećnice Općine Brtonigla,  Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla, svakog radnog dana od 07,00  do 15,00 sati.

Sažetak za javnost biti će dostupan javnosti u trajanju od 17. veljače 2020. godine do 17. travnja 2020. godine, u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Brtonigla – www.brtonigla-verteneglio.hr.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 17. travnja 2020. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.