11.03.20. u 08:12

Loredani Calligari od Petra, Trst, Via del Bergamino 7, Italija, određuje se privremena zastupnica u osobi Nade Baračić Banko, dipl. iur., Poreč, Hvarska 7, radi ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Ispostava Poreč, povodom prijedloga t.d. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 zastupano po Zvonku Lioviću, direktoru DP ELEKTROISTRA PULA, Vergerijeva 6, u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č.930/2 k.o. Žbandaj radi građenja građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava-“NISKO NAPONSKI SAMONOSIVI KABELSKI SNOP ZA NAPAJANJE NOVIH PRIKLJUČAKA I DIJELOM REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG NN NADZEMNOG VODA-JEHNIĆI JUG, 2.skupine”, sve sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", broj: 74/14., 69/17. i 98/19.), na temelju čl. 34. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), donosi

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)