06.05.19. u 13:27

Učinkovitom energetskom politikom do racionalnog korištenja energije i energetske održivosti

U Glasu Istre objavljen je članak o ulaganjima u projekte energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji. U nastavku donosimo pregled važnijih projekata IRENA-e na tom području.

Pročitaj članak objavljen u Glasu Istre

Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment – HAPPEN, Obzor 2020

Vrijednost projekta: 2.108.827 EUR

Trajanje: 36 mjeseci

13 partnera

 

Cjelovita energetska obnova zgrada predmet je projekta HAPPEN koji provodi IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija. Projekt HAPPEN, koji je u 100% iznosu financiran putem programa Obzor 2020, planira stimulirati tržište cjelovite energetske obnove kako bi se reducirala potrošnja energije u mediteranskom području koje karakteriziraju specifični klimatski uvjeti. U projekt su uključena sveučilišta, javne vlasti, istraživački centri, financijski i tehnički stručnjaci će zajedno uz IRENA-u ujediniti stručnost i iskustvo kako bi razvili strategiju cjelovite energetske obnove koja može biti lako primjenjiva u svim mediteranskim zemljama.

U tu svrhu krajem prošle godine održan je okrugli stol na temu „Optimalna rješenja za postizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu“ na kojem se raspravljalo na temu optimalnih tehničko ekonomskih rješenja cjelovite energetske obnove zgrada u mediteranskim područjima. Na temelju zaključaka okruglog stola i samog projekta pokrenuta je optimizacija termotehničkog sustava Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, koji je kao lokacija odabran za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije u  svrhu optimizacije termotehničkog sustava vrtića.

Rekonstrukcija sustava grijanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ izvedena je 2015. godine uz financijsku pomoć programa IPA Adriatic projekta Alterenergy. Energent je djelomično zamijenjen obnovljivim lokalnim izvorom- geotermalnom energijom. Geotermalna energija pokriva dio potreba vrtića za toplinskom energijom dok se ostatak dobiva korištenjem električne energije, kako one potrebne za funkcioniranje dizalice topline tako i one koju koriste ugrađeni elektrogrijači. Sustav grijanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet utemeljen je na geotermalnoj dizalici topline toplinskog učinka 100 KW koja za primarni krug koristi podzemne spremnike vode.

U svrhu spomenute optimizacije termotehničkog sustava vrtića kroz projekt HAPPEN, kako bi se povećao udio geotermalne energije, realiziran je paralelni primarni krug izradom istražnog i eksploatacijskog bušotinskog polja. Zbog prostornog ograničenja parcele na kojoj je vrtić smješten izvedeno je testiranje toplinskog učinka bušotina različitih dubina s različitim modelima izmjenjivača. Ideja je da se nakon izvršene TRT analize, a sve u svrhu optimizacije termotehničkog sustava, izradi i izvede projekt povezivanja bušotina u geotermalno polje ukupnog kapaciteta od minimalno 45 kW koje bi se tada povezalo s postojećom strojarnicom. Predviđa se da bi primarni krug tada bio kapaciteta 80 kW čime bi se zadovoljile potrebe vrtića.

VALTER POROPAT, direktor: „Cjelovita energetska obnova zgrade specifična je obzirom na inženjersku i izvedbenu zahtjevnost projekta, zbog značajno povećanog opsega investiranja i različitih energetskih, ekonomskih i ostalih vanjskih utjecaja. Zbog navedenih svojstava i zahtjeva bitno prelazi neka dosadašnja iskustva i znanja uključenih sudionika u procesu energetske sanacije koja su bila stečena u prošlim godinama u izvođenju mnogobrojnih projekata djelomične energetske sanacije zgrada. Projektirani investicijski zahvati za cjelovitu energetsku sanaciju i obnovu utječu na više područja potrošnje energije, od potrošnje energije za grijanje i hlađenje prostora, energije za odvlaživanje zraka, električne energije za funkcioniranje tehničkih sustava, rasvjete itd. Svi ti zahvati isprepleteni su zbog međusobnih utjecaja koja moramo prepoznati, jer cjelovita energetska obnova ne utječe samo na smanjenje potrošnje energije, emisija i troškove korištenja zgrade, već utječu i na poboljšanje uvjeta za korisnike zgrade, povećava se iskoristivost, te se posljedično na različite načine utječe i na vrijednost samih nekretnina.“

ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency, Interreg Mediteran

Vrijednost projekta: 2,258,095.00 EUR

Trajanje projekta: 36 mjeseci

10 partnera

 

Projekt ENERJ planira unaprijediti i poboljšati koordinaciju i provođenje SEAP-a i drugih energetskih planova u cilju postizanja EU i nacionalnih ciljeva u području energetske učinkovitosti u javnim zgradama. Projekt teži smanjiti provedbene probleme potičući učinkovito gospodarenje energijom u javnim zgradama kroz lokalnu suradnju koja će omogućiti planiranje većih energetskih projekata. Stoga je tijekom prošle godine IRENA raspisala Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra. Dječji vrtić Radost II je tako ostvario pravo na financiranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti, a u cjelokupnom iznosu osigurana su i sredstva za izradu konzervatorskog elaborata.

Značajan broj javnih zgrada na području Istarske županije zaštićene su povijesne građevine, najčešće energetski neučinkovite, stoga tema energetske obnove u povijesnim zgradama, na koju se IRENA fokusirala putem projekta ENERJ, predstavlja iznimno složen izazov.

Namjera je pilot akcijom na Dječjem vrtiću Radost II razviti model koji će kasnije biti primjenjiv na sve ostale, slične objekte. Ovim projektom postavlja se temelji svim budućim projektima energetske obnove u objektima koji su klasificirani kao kulturna dobra, a čiji će primjer moći slijediti i ostali.

 

SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies, INTERREG EUROPE

Vrijednost projekta: 2,041,781.00 EUR

Trajanje projekta: 3/2017-8/2021

11 partnera

 

IRENA također djeluje u kao glavni partner projekta SUPPORT, čiji je glavni cilj pomoći lokalnim vlastima u provedbi strategija usmjerenih na smanjivanje emisije CO2 , sa posebnim naglaskom na jačanje provedbe planiranih  mjera energetske učinkovitosti i osnaživanju kapaciteta lokalnih vlasti usmjerenih na optimizaciju korištenja ERDF sredstava za provedbu energetskih strategija i akcija.

Projekt SUPPORT teži unaprijediti izradu i realizaciju dijela operativnih programa koji se tiču efikasnog upravljanja energijom kroz:

• Učinkovitiju provedbu politika usmjerenih na  energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

• Smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kao rezultat uspješne provedbe energetskih politika

• Veći  angažman privatnog sektora u provedbi energetskih akcija

• Povećanje kapacitete regionalnih aktera pri donošenju odluka i provedbi energetskih politika na lokalnoj/regionalnoj razini

• Povećanje uloge SEAP-a i ostalih energetskih planova te  njihova veća integracija sa lokalnom/regionalnom razvojnom politikom, prostornim planiranjem i zaštitom okoliša.

 

Kroz projekt IRENA radi na izradi Akcijskog i godišnjeg Plana za energetsku učinkovitost Istarske županije, koji je zakonska obveza za sve županije i gradove s brojem stanovnika većim od 35.000.

 

FIRECE - Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe, CENTRAL EUROPE

Vrijednost projekta:

1.872.633,00

Razdoblje provedbe:

7/2017-6/2020

 

Projektom FIRECE jača se kapacitet koordinatora energetskih planova za planiranje i upravljanje instrumentima koji za cilj imaju postizanje energetskih ušteda sektora industrije, a posebice malog i srednjeg poduzetništva.

Kroz projekt FIRECE IRENA je istražila trenutno dostupne mogućnosti financiranja industrijskih subjekata u Hrvatskoj s naglaskom na investicije u obnovljive izvore energije i energetske obnove. Na temelju detektiranih dostupnih izvora financiranja formirati će se prijedlog financijskog instrumenta koji za cilj ima omogućiti energetske uštede u sektoru industrije i u sektoru malog i srednjeg poduzetništva.

 

MAESTRALE – Marine Energy Strategies for Local Enterprises, INTERREG MEDITERAN

Vrijednost projekta:

2,407,425.00 €

Razdoblje provedbe:

10/2016-9/2019

 

Cilj MAESTRALE projekta je podržati energetska ulaganja u plavu energiju na MED području, pružajući pregled dostupnih tehnologija, kritički osvrt na relevantne podataka, propise i ograničenja u razvoju energetskih plavih poduzeća.

U sklopu projekta izrađen je glavni projekt strojarskih i elektroinstalacija za zgradu A Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju 'Prim.dr.Martin Horvat' Rovinj te je izvršeno bušenje upojnih i eksploatacijskih zdenaca potrebnih za testiranje potencijala korištenja morske vode kao energenta za potrebe Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju 'Prim.dr.Martin Horvat' Rovinj.

 

 

IRENA je iz područja energetike i energetske učinkovitosti proteklih godine uspješno provela i druge brojne projekte:

EH-CMap - Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage, ERASMUS+, 249.835,00 EUR

ERESPLAN - Educational tools for Renewable Energy Planning, ERASMUS +, 228.825,00 EUR

SEA-R , Sustainable Energy in the Adriatic Regions: Knowledge to Invest, IPA Adriatic CBC 2007-2013, 1.751.674,17 €

LEGEND, Low Enthalpy Geothermal ENergy Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic area, IPA Adritic CBC 2007-2013, 2.928.775,27€

TERRE, TERritory, eneRgy & Employment, South East Europe Programme, 2,185,630.00 €