05.04.19. u 08:31

Akti župana - ožujak 2019.

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Ekonomske škole Pula
 2. Odluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2019. godinu
 3. Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2019. / 2020.
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka 30, za obavljanje zdravstvene djelatnosti i utvrđivanje elemenata natječaja
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 8. Odluka o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na zahvat u prostoru temeljem Glavnog projekta oznake GP_160-2018_A iz listopada 2018. g. izrađen od strane projektantskog ureda Randić i suradnici d.o.o., Rijeka
 10. Rješenje o razrješenju člana i zamjenika člana Županijskog operativnog centra Istarske županije
 11. Rješenje o imenovanja člana i zamjenika člana Županijskog operativnog centra Istarske županije
 12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina
 13. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 659/1 ZGR., u naravi zgr. kuća, dvorište, povr. 52 m2, upisana u zk.ul. 7160 k.o. Vodnjan
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga provjere fiskalne odgovornosti proračunskih korisnika
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2018. godinu
 17. Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2018. godinu
 18. Odluka o o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 19. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2019. godinu te Rebalans financijskog plana za 2018. godinu,
 20. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - METRO Maritime Environment – friendly TRanspOrt Systems
 21. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - INVESTINFISH – Boosting INVESTments in INovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije a potpisivanje Ugovora za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5071, Vrsar – raskrižje, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 23. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije a potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072, dionica Šušnjići, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 24. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije a potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072, dionica Šušnjići, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 25. Odluka o provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 26. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 27. Odluka o sudjelovanju Istarske županije u Programu kreditiranja poduzetništva mladih i Programu kreditiranja poduzetništva žena Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 28. Odluka o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za  uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 29. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2019. godini
 30. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa ugovora o izvođenju radova i aneksa ugovora o stručnom nazdoru za rekonstrukciju i dogradnju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 31. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2019. godinu
 32. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Medicinske škole Pula,
 33. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Općini Lanišće za sanaciju izvora u selu Prapoće
 34. Odluka o II. Izmjenama i dopunama planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka
 36. Odluka o raskidu Ugovora o uslugama izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske zgrade Osnovne škole Fažana – faza 1 i faza 2,
 37. Zaključak o prihvaćanju elaborata „Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2018. godini“
 38. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 39. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 40. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu prijenosnih računala
 42. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa suvlasničkog udjela od 4/6 dijela nekretnine označene kao kč.br. 157/3 ZGR., u naravi zgrada   upisana u zk.ul. 1566. k.o. Tinjan
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2019./20. i 2020./21.
 44. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima,
 45. Odluka o ispravku Odluke o I. Izmjenama i dopunama planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge upravljanja arhivskim gradivom
 47. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za financiranje projekata programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije Istarske županije za 2019. godinu
 48. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi dr. Mate Demarina na osnivanje prava građenja
 49. Odluka o  prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o pružanju usluga izrade Programa zaštite okoliša istarske županije
 50. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Istarske županije
 51. Zaključak o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama u 2019. godini,