04.02.19. u 09:18

Akti župana - siječanj 2019.

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na etažiranje nekretnine (OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički)
 3. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina kč.br. 87/3 povr. 2271 m2 i kč.br. 87/4 povr. 1053 m2 obje upisane u zk.ul. 258 k.o. Vrsar
 4. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 88 povr. 4719 m2 upisana u zk.ul. 281 k.o. Vrsar
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku sklapanja prvog dodatka Ugovoru o pružanju pravnih usluga rješavanja imovinsko pravnih pitanja u postupku realizacije projekta Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka
 6. Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za provođenje postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave  Usluge eŠkole tehničara
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje eUprava sustava za 2019. godinu
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave  Usluge računalne potpore (Održavanje, nadogradnja i redizajn web stranica),
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Usluge računalne potpore (unos podataka s ulaznih računa)
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga pranja automobila
 12. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.
 13. Odluka o dodjeli stipendije Istarske županije za akademsku godinu 2018./19. studentici Tei Taneski
 14. Odluka o V. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave  Usluge održavanja i popravljanja osobnih računala, periferne i računalne opreme
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 17. Odluka o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit u 2019. godini i prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit,
 18. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Istarske županije "Natura Histrica"
 19. Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Istarske županije "Natura Histrica"
 20. Odluka o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 21. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovoru za nabavu usluga popravaka i održavanja vozila za 2018. godinu
 22. Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava služnosti – Strukovna škola Pula,
 23. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS
 24. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o.
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu aparata i vode za piće
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu prehrambenih proizvoda i pića za potrebe čajne kuhinje
 27. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za stražarske i čuvarske usluge
 28. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2019. godinu
 29. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o prihvaćanju Uputa o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i Proračunskih korisnika, Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Izvanproračunskog korisnika
 30. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – Pula
 31. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 2 – Rovinj
 32. Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava služnosti – Gimnazija Pula
 33. Zaključak o davanju suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja komunalne luke San Pelagio i plaže Valruia, građevinu komunalno-servisne i sportsko – rekreacijske namjene, 2 skupine – I faza unutar lučkog područja -Rovinj
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Javne ustanove „Natura Histrica“
 35. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske  zgrade Osnovne škole Fažana - faza 1 i faza 2
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, o isknjiženju zgrade bivše Područne škole Lazarići,
 37. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija, projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2019. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora
 38. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi Osnovne škole Mate Balote – Buje
 39. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 3 – Labin
 40. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 4 – Poreč
 41. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 5 - Pazin
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ostalog uredskog materijala i potrepština,
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog papira, omotnica i registratora,
 44. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2018./19.
 45. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u  2019. godini