09.01.19. u 09:35

Akti župana - prosinac 2018.

 1. Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: „SN kabel za TS 10(20)/0,4 kV „Jadreški Bakranjuša i TS 10(20)/0,4 kV „Jadreški Bakranjuša“ na teret kč. 3020/8, kč. 3020/9 i kč. 3020/11 sve u k.o. Pula
 2. Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2019. godinu
 3. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2019. godinu
 4. Program rada Upravnog odjela za financije i proračun Istarske županije za 2019. godinu
 5. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2019. godinu
 6. Program rada Upravnog odjela za turizam za 2019. godinu
 7. Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2019. godinu
 8. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2019. godinu
 9. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2019. godinu
 10. Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2019. godinu
 11. Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2019 godinu
 12. Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2019. godinu
 13. Program rada Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2019. godinu
 14. Program rada Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju za 2019. godinu
 15. Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2019. godinu
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dar u naravi zaposlenicima Istarske županije, evidencijski broj nabave: 46-18-JN
 17. Zaključak o Isplati prigodne godišnje nagrade (božićnice) službenicima i namještenicima Istarske županije u 2018. godini
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada „Elaborata korištenja komine masline i komine vinove loze nastalih na području Istarske županije“
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada Elaborata „Analiza stanja autohtonih pasmina i potreba za stručnim vođenjem uzgojnih programa“,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu radova tekućeg održavanja poslovnih prostorija upravnog tijela (lokacija Sv. Polikarp 2),
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge grafičkog oblikovanja i tiskanja službenih novina Istarske županije – Bollettino ufficiale della regione Istriana
 22. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu,
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge čišćenja poslovnih prostora
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada Elaborata „Poboljšanje zdravlja stada ovaca, koza i mliječnih goveda u Istri“,
 25. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o nabavi usluga izrade izmjene glavnog projekta za Medicinsku školu
 26. Odluka o drugim izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini,
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na uspostavu pravnog jedinstva nekretnine i priznanju prava vlasništva nad nekretninom
 28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova za dogradnju gata luke Vrsar za prihvat i smještaj ribarskih plovila
 29. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 19. rujna 2018. godine i 10. prosinca 2018. godine, temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 30. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine označene kao kč.br. 39/9 k.o. Lovrečica, upisana u zk.ul. 3167, u naravi dvorište površine 80 m2
 31. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 1437/Z u naravi kuća pop.br. 287 upisana u zk.ul 8225 k.o. Rovinj
 32. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu,
 33. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave za opskrbu električnom energijom
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Oblikovanja namještaja izložbe, interakcija i grafički dizajn izložbe ‘‘Kuće fresaka’’ u Draguću
 35. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarske ljekarne o kupovini poslovnog prostora od Grada Pazina
 36. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj
 37. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovoru za nabavu govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama za uporabu tih usluga
 38. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 25. rujna do 09. prosinca 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godine (prioritetno područje - kultura)
 39. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 19. studenog do 10. prosinca 2018. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u  2018. g.  (prioritetno područje – promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske  nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)
 40. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za opskrbu električne energije – zajednička nabava
 41. Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 42. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2019. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 43. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50021, dionica Završje – Ponte Porton, s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula
 44. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovoru broj 1 za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007, Motovun – poddionica 2, s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula
 45. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Trećeg Aneksa Ugovoru broj 1 za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007, Motovun – poddionica 1, s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula
 46. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2019. god. do 31. prosinca 2019. god., zaključenog temeljem Okvirnog sporazuma
 47. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu tonera
 48. Konačna bodovne liste za studente koji su podnijeli prijavu na natječaj za stipendiju Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.
 49. Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.
 50. Zaključak o donaciji financijskih sredstava za realizaciju projekta Centar za posjetitelje Barban
 51. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći u obliku isplate dara u naravi radnicima Uljanik Grupe
 52. Zaključak o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 53. Procedura stvaranja ugovornih obveza i postupanja sa financijskom dokumentacijom u Istarskoj županiji
 54. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Tisak eko brošure
 55. Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: „SN priključka za TS Jadreški Bakranjuša i TS 10(20)/0,4 kV Jadreški Bakranjuša“ na teret kč. 2047/2 k.o. Valtura
 56. Godišnji plan javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 57. Odluka o razrješenju postojeće i imenovanju nove predstavnice osnivača Istarske županije u Upravno vijeće Tekop Nove - ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 58. Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 59. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije
 60. Odluka o prigovoru udruge Centar za građanske inicijative Poreč na Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije
 62. Odluka o sufinanciranju najamnine stana za liječnike Opće bolnice Pula čija je struka deficitarni kadar,
 63. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije
 64. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
 65. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture
 66. Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za 2019. godinu
 67. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2019. godinu
 68. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2019. godinu
 69. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju  projekata/programa udruga nacionalnih manjina
 70. Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za razdoblje 2019-2021.
 71. Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2019.
 72. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Programa rada i razvoja javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2019. godinu
 73. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 74. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Buzet
 75. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole Buzet