18.12.18. u 09:50

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Stručne službe Skupštine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 106/2018 od 30. studenog 2018. godine, Klasa: 112-02/18-01/36, Urbroj: 2163/1-01/02-18-3 od 27. studenog 2018. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Istarske županije za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni/a suradnik/ca za sjednice na puno radno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Obrazloženje

Nakon raspisanog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 106/2008. od 30. 11. 2018. godine raspisanog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Istarske županije, sukladno čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mora se izabrati kandidat pa je odlučeno kao u točki 1. ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Klasa: 112-02/18-01/39
Urbroj: 2163/01-01/02-18-2
Pazin, 12. prosinca 2018.

Istarska županija