10.12.18. u 10:33

Akti župana - studeni 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe,
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu i provedbu Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija,
 3. Rješenje o imenovanju upraviteljice Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 4. Rješenje o imenovanju članica zajedničke Komisije za tumačenje odredbi  i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i upravnim odjelima Istarske županije,
 5. VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije za 2018. godinu,
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50055 Gradinje – most u Gradinju, s ponuditeljem Antirost Delnice,
 8. Zaključak o izmjeni Zaključka o financiranju radova na izgradnji nove Opće bolnice Pula iz sredstva za decentralizirane funkcije u 2018., 2019. i 2020. godini,
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Natura Histrica“,
 10. Odluka o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona i sredstava reprezentacije, način korištenja zrakoplovnih linija te službenih putovanja za Javnu ustanovu „Natura Histrica“,
 11. Odluka o sklapanju aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora temeljem Okvirnog sporazuma  za nabavu javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka,
 12. Odluka o dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede,
 13. Odluka o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ECO DOMUS u 2018. godini,
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge postavljanja, održavanja i dopuna web stranice projekta +Resilient, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran 2014.-2020.,
 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora za nabavu Microsoft licenci
 16. Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave loživih ulja za potrebe bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj – Grupa B)
 17. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije
 18. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ploča dobrodošlice,
 20. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2019. godinu,
 21. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade stručne podloge za proglašenje Regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge
 22. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini,
 23. Plan trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika u Istarskoj županiji za 2019. godine,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade glavnih projekta za rekonstrukciju školske zgrade osnovne škole Fažana – faze 1. i 2.
 25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na građenju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava pomorskog prometa – lukobran 3. skupine, Barbaran u Poreču
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu video isječaka u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 27. Odluka o odobrenju prenamjene sredstava za provedbu prijavljenog projekta Udruge ZUM iz Pule, Flavijevska 8
 28. IV. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
 29. Odluka o poništenju postupka javne nabave, za nabavu sustava video nadzora i sustava protuprovale sa kontrolom pristupa za dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj
 30. Odluka o osnivanju Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja
 31. Odluka o IV. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini
 32. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o pravnim uslugama
 33. Odluka o prihvaćanju aneksa ugovora o javnoj nabavi radova na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša
 34. Zaključka o dodjeli kapitalne pomoći Općini Cerovlje
 35. Zaključka o dodjeli kapitalne pomoći Općini Gračišće
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova polaganja vatrodojavne instalacije u Osnovnoj školi Ivana Batelića - Raša
 37. Zaključka o dodjeli financijske pomoći Osnovnoj školi  Mate Balote Buje za uklanjanje arhitektonskih barijera
 38. Odluke o odabiru ponude za nabavu usluga izrade izmjene i dopune glavnog projekta za Medicinsku školu Pula
 39. Zaključak o davanju suglasnosti koncesionaru Ustanovi za zdravstvenu skrb SMARTMEDIC za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost medicine rada
 40. Pravilnik o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
 41. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade – Speleološko društvo Proteus Poreč
 42. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade – JU Natura Histrica
 43. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade – Speleo klub HAD Poreč
 44. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade – Speleološko društvo Istra Pazin
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Osvjetljenje tunela Kalcini
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Izrada geodetskog elaborata
 47. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 26. suvlasnički dio: 125/1078 etažno vlasništvo (E-26), poslovni prostor IIIK/1, na trećem katu, koji se sastoji od četrnaest prostorija, u ukupnoj površini od 269,70 m2 (označen u elaboratu svijetlo žutom bojom), a koji se nalazi u zgradi u Labinu, u ulici Rudarska br. 1, povr. 1078 m2, izgrađenoj na kč.br. 881/5, upisanoj u zk.ul. 540, k.o. Novi Labin
 48. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 866/6, u naravi dimnjak, upisana u zk.ul. 538, k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaju