05.10.18. u 08:25

Akti župana - rujan 2018.

 1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu KAŠTIJUN d.o.o. Pula
 2. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa ½ dijela nekretnine označene kao k.č. br. 758 povr. 97 m2, upisane u zk.ul. 1046, k.o. Vrsar
 3. Zaključak o prihvaćanju informacije o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnoga plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrta prijedloga Glavnoga plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na javnu raspravu
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku  kulturu Istarske županije
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge bojenja poslovnih prostorija u zgradi Istarske županije, Flanatička 29, Pula,
 6. Zaključak o imenovanju projektnog tima za implementaciju EU projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021),
 7. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma o opskrbi električnom energijom,
 8. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske zgrade Osnovne škole Fažana – Faza 1. i Faza 2.
 9. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 10. Zaključak o sufinanciranju manifestacije 6. međunarodni veteranski turnir u malom nogometu
 11. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija u predsezoni,
 12. Zaključak o sufinanciranju manifestacije PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN ATP UMAG 2018
 13. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacije za institucionalizaciju zavičajne nastave u Istarskoj županiji
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu sustava video nadzora i sustava protuprovale sa kontrolom pristupa za Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 16. Odluka o III. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Dorade eUprava sustava 29-18-JN
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Izmjene i dopune Idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka,
 19. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša
 20. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva
 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata malih vrijednosti prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini  za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095 Rovinj-Valalta-biciklističke trake, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 23. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095 Rovinj - Valalta - biciklističke trake, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 24. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50021, dionica Završje-Ponte Porton, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 25. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007, dionica Livade, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 26. Treće izmjene i dopune Plana prijama u službu u upravna tijela Istarske županije za 2018. godinu
 27. Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju Prijedloga Odluke davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi SPECT-CT gama kamere za Opću bolnicu Pula
 28. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 29. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe
 30. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2018. godinu
 31. Odluka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2018./19.
 32. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji u akademskoj godini 2018./19.
 33. Zaključak o načinu stjecanja prava i isplati novčane naknade civilnim invalidima rata u 2018. godini
 34. Zaključak o odobravanju novčane naknade nezaposlenim slijepim osobama u 2018. godini
 35. Rješenje o razrješenju i imenovanju novog predstavnika Istarske županije u Vijeću tržišta rada Istarske županije
 36. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade programa zaštite okoliša Istarske županije
 37. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 38. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 39. Zaključak o sufinanciranju organizacije 21. Obrtničkog sajma Istre
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave računalne opreme -12 stolnih računala u okviru EU projekta BLUE KEP, sufinanciranog iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.,
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog obrazovnog stručnjaka u okviru EU projekta BLUE KEP, sufinanciranog iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.,
 42. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 28. srpnja 2018. i 18. rujna 2018., temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 43. Odluka o o visini odobrenih sredstava za financiranje preostalih programa i/ili projekata male vrijednosti u 2018. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 44. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša,
 45. Odluka o odabiru ponude za nabavu Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša,
 46. Odluka o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša,
 47. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č.br. 573/ZGR u naravi kuća, dvorište i sporedne zgrade, upisana u zk.ul. 4465 k.o. Pula,
 48. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. srpnja do 24. rujna 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godine (prioritetno područje – kultura),
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge u sklopu projekta REI II ( UP.01.3.1.01.0021),
 50. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole – Scuola elementre Mate Balote Buje – Buie,
 51. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
 52. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Petrovija.