12.09.18. u 14:08

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto ekonoma u Kabinetu župana Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto ekonoma u Kabinetu župana Istarske županije objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 72/18, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 08.08.2018. godine Klasa: 112-02/18-01/02, Urbroj: 2163/1-02/6-18-1 da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) održati dana

19. rujna 2018. godine (srijeda) u 13,00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Flanatička 29, na I. katu u sali za sastanke Mijo Mirković – Mate Balota.

Testiranje će se provesti sukladno Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto ekonoma u Kabinetu župana Istarske županije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (kojima je elektroničkom poštom upućen poziv da pristupe testiranju).

Ukoliko kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Klasa: 112-02/18-01/02
Urbroj: 2163/1-02/6-18-19
Pula, 12. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
KABINET ŽUPANA

Povjerenstvo za provedbu natječaja