05.09.18. u 08:23

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Kabinet župana Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Kabinet župana Istarske županije na radno mjesto ekonom – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljen dana 08.08.2018. g. u „Narodnim novinama“ br. 72/2018, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

EKONOM  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.
Potkategorija radnog mjesta: Referent
Razina potkategorije:-
Klasifikacijski rang: 11

Opis poslova radnog mjesta:

 • sudjeluje u pripremi stručnih podloga za nabavne kategorije i za postupke nabave,
 • nabavlja opremu, uredski i drugi materijal za sva upravna tijela županije,
 • brine o potrebama i raspodjeli uredskog potrošnog materijala i sitnog inventara,
 • vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara,
 • obavlja poslove u vezi s osiguranjem, utroškom i otpisom imovine i materijala,
 • brine o urednom i pravilnom korištenju imovine sredstava za rad,
 • vodi brigu o evidenciji nabavljene robe, nabavnim kategorijama i sklopljenim ugovorima iz djelokruga rada,
 • izrađuje prijedloge plana nabave sitnog inventara,
 • obavlja poslove evidencije, praćenja i izvršavanja ugovora za nabavne kategorije iz svoje nadležnosti,
 • obavlja stručne i tehničke poslove u svezi s upotrebom voznog parka i osiguravanje prijevoza za službene potrebe (registriranje, održavanje i servisiranje vozila i slično),
 • obavlja poslove kontrole računa za gorivo, vodi evidenciju potrošnje goriva i prati troškove po svakom vozilu,
 • po potrebi pomaže u prijevozu osoba i stvari za službene potrebe županije i prijenosa dijelova uredskog namještaja,
 • izrađuje jednostavnije dopise iz svog djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 PODACI O PLAĆI

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće. Člankom 8.  Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/2010 i 8/14) utvrđen je koeficijent složenosti poslova ekonoma koeficijentom 1,70, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna  i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje kandidata/kandidatkinja sastoji se od:

 •  provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a istima će se poziv uputiti putem elektroničke pošte.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) KANDIDATA, a objavljeni su u oglasu:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima temelje se na slijedećim propisima:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 85/10 i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18).

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kandidatkinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz područja poznavanja ustavnog ustrojstva, ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa (15 pitanja – 15 bodova). Svaki dio pismenog testa sastoji se od pet pitanja, a svako pitanje boduje se s jednim bodom.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 15.

Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Kabinetu župana Istarske županije. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje (ukupno 10 pitanja – ukupno 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 25.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Kabineta župana Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno putem elektroničke pošte.

Klasa: 112-02/18-01/02
Urbroj: 2163/1-02/6-18-14
Pula, 05. rujna 2018.

 

Istarska županija
Kabinet župana
Povjerenstvo za provedbu natječaja