20.06.18. u 11:09

Akti župana - svibanj 2018.

 1. Prijedlog izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.
 2. Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije za 2018. godinu
 3. Odluka o raspodjeli financijskih sredstva za sufinanciranje projekata pristiglih između 07. ožujka 2018. i 10. travnja 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 4. Odluka o imenovanju člana stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave u okviru Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka,
 5. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade stručne podloge za proglašenje Regionalnog parka Ćićarija,
 6. Odluka o odabiru ponude za nabavu intelektualnih i osobnih usluga u vezi implementacije projekta Zavičajne nastave,
 7. Odluka po prigovoru udruge Djevojački zbor Mozartine protiv Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. godinu,
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u osiguranju
 9. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade Programa zaštite okoliša Istarske županije
 10. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rabac za 2017. godinu,
 11. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2017. godinu,
 12. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Istarskoj razvojnoj agenciji- IDA d.o.o. u 2018. godini za provođenje Programa edukacije za poduzetnike
 13. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu
 14. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",
 15. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",
 16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata male vrijednosti u 2018. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 17. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom
 18. Zaključak o sufinanciranju pripravnosti Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY Pula u turističkoj sezoni 2018. godine
 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za evaluaciju projekata Istarske županije za kandidiranje na natječaje u okviru programa Europske unije, programa međunarodne suradnje i drugih nacionalnih fondova,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada Istarske županije
 21. Odluka o odabiru ponude za nabavu putničkog vozila za potrebe OŠ „Vazmoslava Gržalja“ – Buzet
 22. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Intelektualnih i osobnih usluga u vezi implementacije projekta Zavičajne nastave i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude KLASA:406-01/18-01/52, URBROJ:2163/1-01/8-18-02 od 04. svibnja 2018.g.
 23. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTNIGA“ d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8.
 24. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. ožujka do 23. travnja 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini (prioritetno područje – kultura)
 25. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2018. godini
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu osobnih (stolnih) računala
 27. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rovinj za 2017. godinu,
 28. Pravilnik o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom njegovih osobnih podataka,
 29. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora,
 30. Pravilnik o korištenju GPS sustava,
 31. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti ispomoći u zaštiti stanovništva od snijega u 2018. godini,
 32. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“,
 33. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“,
 34. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave putničkog kombi vozila
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Osvjetljenje tunela Kostanjica,
 36. Odluka o o razrješenju članice i imenovanju članice Radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji
 37. Zaključak o imenovanju projektnog tima za implementaciju EU projekta UP.01.3.1.01.0021  „REI II“ u okviru Europskog socijalnog fonda Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 38. Ispravak Odluke o raspodjeli financijskih sredstva za sufinanciranje projekata pristiglih između 07. ožujka 2018. i 10. travnja 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 39. Odluka o razrješenju službenice za zaštitu osobnih podataka,
 40. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI D.D.