21.05.18. u 13:57

Akti župana - travanj 2018.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade kravata s logom Istarske županije,
 3. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora Društva AZRRI d.o.o. Pazin,
 4. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu,
 5. Odluka o imenovanju člana i zamjenskog člana predstavnika Istarske županije u Povjerenstvo za izradu nacrta Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
 6. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/ programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2018. godinu
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu laboratorijske opreme za opremanje ZEC Speleo kuće u Vodicama u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge financiranog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave blade računala
 9. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom
 10. Konačna bodovna lista za stipendije studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2017./18.
 11. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2017./18.
 12. Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „AZRRI“ – Agenija za ruralni razvoj Istre d.o.o.
 13. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe
 14. Zaključak o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2018. godinu
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o davanju u zakup poslovnog prostora u Ispostavi Poreč za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja – (Višnjan)
 16. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu
 17. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - IDEAL
 18. Zaključak o prihvaćanju informacije o Zajedničkom izvješću o tržištu nekretnina Istarske županije, Grada Pazina i Grada Pule za 2017. godinu,
 19. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz  područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede,
 20. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu
 21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini – zdravstvo
 22. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost
 23. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 24. Zaključak o usvajanju Procedure za sudjelovanje Istarske županije u procesu e-savjetovanja,
 25. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2017. godinu,
 26. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2017. godinu,
 27. Izvješće o radu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2017. godinu,
 28. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 21/31 upisanu u zk.ul.br. 906, k.o. Lovrečica, u vlasništvu Flego Aurelia iz Križina, Umag, Sveti Ivan 45E
 29. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul. 538 k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaju
 30. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga popravka i održavanja vozila za 2018. g.
 32. Zaključak o prihvaćanju elaborata „Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2017. godini“
 33. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2017. godinu
 34. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2017. godinu
 35. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Pula za 2017. godinu
 36. Odluka po prigovoru udruge Istarsko povijesno društvo protiv Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. godinu
 37. Odluka po prigovoru umjetničke organizacije Ansammbl slobodnog plesa Liberdance protiv Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. godinu
 38. Odluka po prigovoru umjetničke organizacije Teatar Tirena protiv Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. godinu
 39. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada županije,
 40. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Fažana,
 41. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora –Krnica,
 42. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija