12.04.18. u 14:51

Akti župana - ožujak 2018.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,
 2. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 39/13, vrt, upisanu u zk.ul. 734, k.o. Lovrečica, u vlasništvu Silvie Coslovich iz Umaga, Križine, Sv. Ivan 36,
 3. Zaključak o sufinanciranju promocije turizma Istre na sajmu Promohotel 2018.,
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Aktivne recenzije Predinvesticijske studije Sustava javnog navodnjavanja Buzeštine,
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Idejnog projekta privremenog odlagališta u funkciji zbrinjavanja viška materijala iz iskopa male akumulacije Mateši Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka
 6. Odluka o odabiru ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije,
 7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2018. godinu,
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Elaborata zaštite okoliša privremenog odlagališta u funkciji zbrinjavanja viška materijala iz iskopa male akumulacije Mateši Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka,
 9. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – Pula,
 10. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 2 – Rovinj,
 11. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 3 – Labin,
 12. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 4 – Poreč,
 13. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 5 – Pazin,
 14. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave blade računala,
 15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije
 16. Zaključak o prihvaćanju prijedloga prijave na natječaj Odbora regija Europske unije za dodjelu nagrade Europska poduzetnička regija (EER) za 2019. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu
 18. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ – Istarska kvaliteta za 2018. godinu
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2018. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“
 20. Izvješće o radu Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2017. godinu
 21. Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2017. godinu
 22. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2017. godinu
 23. Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2017. godinu
 24. Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2017. godinu
 25. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2017. godinu
 26. Izvješće o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2017. godinu -
 27. Izvješće o radu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2017. godinu
 28. Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2017. godinu
 29. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2017. godinu
 30. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2017. godinu
 31. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 32. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u  2018. godini
 33. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2018.godinu
 34. Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz  područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
 35. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije Istarske županije za 2018. godinu,
 36. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o izvođenju radova na obnovi ovojnice Srednje škole Mate Blažine u Labinu,
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge certificiranja eko smještaja na području Istarske županije
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku zajedničke javne nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – GRUPA A),
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku zajedničke javne nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – GRUPA B),
 40. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5079, dionica Jakačići, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 41. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50034, dionica Roč, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 42. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova:
  Radovi 1: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5041, dionica Gedići – Stranići;
  Radovi 2: Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije dijela prometnice u koji se polaže kanalizacijski kolektor za odvodnju fekalnih otpadnih voda, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 43. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem članka 1. Okvirnog sporazuma za ustupanje radova: Radovi 1: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5041, dionica Gedići – Stranići, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 44. Odluka o oročavanju slobodnih novčanih sredstava kod poslovne banke
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga edukacije – Tranzicija za novu reviziju norme ISO 9001:2015.,
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu geotehničkih istražnih radova u svrhu izrade geotehničkog elaborata za novi objekt hospicija u Puli,
 47. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije,
 48. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga utvrđivanja granica pomorskog dobra,
 49. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „KAŠTIJUN“ d.o.o. za gospodarenje otpadom,
 50. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama,
 51. Odluka o pokretanju postupka nabave dugoročnog kredita