08.03.18. u 09:11

Akti župana - veljača 2018.

 1. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,
 2. Zaključak o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog odbora i pojedinih radnih grupa projektnog tima projekta LIKE - Living on the Karst Edge
 3. Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju sustava upravljanja kvalitetom (SUK) u Istarskoj županiji sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
 4. Odluka o sklapanju aneksa Ugovora o stručnoj pomoći u procjeni djelovanja sustava unutarnjih kontrola u Istarskoj županiji za 2017. godinu -  zahtjev za sklapanje dodatka ugovoru,
 5. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre „Kultivator“,
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2018. godinu,
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu,
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove „Natura Histrica“,
 9. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije u Gospodarsko – socijalno vijeće Istarske županije,
 10. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2017. godinu,
 11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji,
 12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2018. godinu,
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu paketa promotivnih materijala u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge financiranog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 14. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul. 538 k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaju,
 15. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu - stan koji se sastoji od sobe, kuhinje, izbe, kupaonice sa WC-om, hodnika i balkona ukupne površine 32,50 m2, koji se nalazi u zgradi na adresi Giuseppine Martinuzzi 21-1, Labin, sagrađenoj na kč.br. 376, upisanoj u zk.ul. 497, k.o. Labin-Presika, u izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske,
 16. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 394, k.o. Lovrečica, k.č.br. 39/38, kuća i dvorište pov. 155 m2, u vlasništvu TEKSTIL PROIZVODNO I TRGOVINSKO DRUŠTVO d.d., Ljubljana, Letališka cesta 34, Slovenija
 17. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Medulin,
 18. Zaključak o određivanju koordinatora za provedbu mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine,
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga vanjske revizije u ustanovi osnivača Istarske županije – Politehnika Pula, Visoko tehničko – poslovna škola, s.p.j. u 2018. godini,
 21. Odluka o imenovanju Savjeta za gospodarstvo Istarske županije,
 22. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti,
 23. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine
 24. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade i izdavanja priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku,
 25. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja u 2018. godini,
 26. Odluka o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu KAŠTIJUN d.o.o. Pula,
 27. Odluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2018. godinu,
 28. Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave za električnu energiju za potrebe Istarske županije,
 29. Zaključak o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2018. godini,
 30. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge medijske promocije i praćenje rada predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije na internetskom portalu,
 31. Odluka o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu.