12.01.18. u 14:03

Akti župana - prosinac 2017.

 1. Upute o postupanju u provedbi postupka nabave roba, radova ili usluga,
 2. Program rada Upravnog odjela za turizam za 2018. godinu,
 3. Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2018. godinu,
 4. Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2018. godinu,
 5. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2018. godinu,
 6. Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2018. godinu,
 7. Program rada Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2018. godinu,
 8. Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2018. godinu,
 9. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Agrorovinj za stručno putovanje i edukaciju članova udruge – posjeta farmi koza i ovaca u Republici Austriji,
 10. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkoj udruzi „Vepar“ Pazin za uređenje lovnogospodarskih, te lovnotehničkih objekata
 11. Rješenje o ispravci Odluke o II. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini,
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Programske podrške SOFTWARE za rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Osvjetljavanje tunela Freski
 14. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede Istarske županije za 2017. godinu
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu Dara u naravi za zaposlenike IŽ u 2017.g.
 16. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Općini Barban  za organizaciju 9. Smotre maslinovih ulja Općine Barban,
 17. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5007, Motovun – poddionica 1, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 18. Rješenje o ispravci Odluke o II. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini,
 19. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula,
 20. Zaključak o imenovanju voditeljice projekta  Istarske županije UP.03.2.1.03.0035 MOZAIK 3, odabranog projekta u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III,
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,
 22. Treće izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinu,
 23. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije,
 24. Zaključak o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o pružanju pravnih usluga,
 25. Prijedlog Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Istarske županije
 26. Prijedlog Plana pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Istarske županije
 27. Prijedlog Zaključka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 28. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini,
 29. Prijedlog Odluke o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2018. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
 30. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2018. godinu,
 31. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava Lučkoj Upravi Poreč za izradu Studije izvodljivosti za ribarsku infrastrukturu,
 32. Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske Županije za 2018. godinu
 33. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske Županije za 2018. godinu
 34. Program rada Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2018. godinu,
 35. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2018. godinu,
 36. Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2018. godinu,
 37. Program rada Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2018. godinu,
 38. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2018. god. do 31. prosinca 2018. god., zaključenog temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula,
 39. Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu,
 40. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz  područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede,
 41. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture,
 42. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi,
 43. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 44. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o izradi idejnog, glavnog, izvedbenog projekta te troškovnika radova za turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula,
 45. Konačna bodovna lista za studente koji su podnijeli prijavu na natječaj za stipendiju Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.,
 46. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.,
 47. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/ programa udruga u okviru programa javnih potreba poljoprivrede Istarske županije za 2017. godinu,
 48. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i društva nacionalnih manjina,
 49. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije,
 50. Druge izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu,
 51. Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu,
 52. Zaključak o određivanju koordinatora za provedbu mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine,
 53. Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
 54. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2018. godinu,
 55. Odluka o III. Izmjenama i dopunama planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini