02.01.18. u 13:01

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko goranske županije donio je dana, 2. siječnja 2018. godine Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (dalje u tekstu: Strateška studija).

Tijelo nadležno za provedbu postupka određivanja sadržaja predmetne Strateške studije je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, s time da u izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (u daljnjem tekstu: Glavni plan) sudjeluju Primorsko-goranska županija, Istarska i Ličko-senjska županija koje su sklopile Sporazum o partnerstvu temeljem kojeg je Primorsko-goranska županija vodeći partner na izradi Glavnog plana. Nositelj izrade Glavnog plana je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije sukladno Odluci Župana od 24. travnja 2017. godine (KLASA: 022-04/1-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-7).

Cijeli tekst Odluke možete preuzeti ovdje