03.11.17. u 09:07

Akti župana - listopad 2017.

 1. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o radovima na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin,
 2. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,
 3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 4. Zaključak o sufinanciranju organizacije 20. Obrtničkog sajma Istre
 5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka jednostavne nabave Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije,
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije
 7. Pravilnik o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela gospodarstvo Istarske županije,
 8. Pravilnik o ispravku i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2017. godini,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini,
 11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Istarske županije,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Istarske županije,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o odabiru ponude za nabavu uređaja za operaciju prednjeg segmenta oka,
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za ishođenje građevinske dozvole za dogradnju zgrade Ispostave Buzet,
 15. Prijedlog Zaključka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju gospodarske manifestacije „13. Dani mladog maslinovog ulja“ u Vodnjanu,
 17. Prijedlog Zaključka o načinu stjecanja prava i isplati novčane naknade civilnim invalidima rata u 2017. godini,
 18. Prijedlog Zaključka o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog odbora i pojedinih radnih grupa projektnog tima projekta LIKE - Living on the Karst Edge,
 19. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoda sa slovenskog na hrvatski i/ili s hrvatskog na slovenski jezik u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge,
 20. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa suvlasničkih udjela nekretnine kč.br. 118/ZGR, u naravi  zgrada, upisane u zk.ul. 631, k.o. Fažana,
 21. Poslovnik o radu Kolegija pročelnika upravnih tijela Istarske,
 22. Zaključak o prihvaćanju Procjene sustava upravljanja po normi ISO 9001:2008 u Istarskoj županiji,
 23. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Mate Balote Poreč,
 24. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Mate Balote Poreč,
 25. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje Buie,
 26. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Pula,
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge edukacija u okviru ciklusa predavanja „EU LAB“,
 28. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva,
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Aktivne recenzije (agronomske i hidrotehničke) idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja Čepić polje,
 30. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Medijska kampanja prevencije ovisnosti „Bježi-Via“,
 31. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova interventnog održavanja lokalne ceste LC 50120 Tupljak – most, s ponuditeljem ANTIROST Delnice,
 32. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izradi pješačke staze uz most Tupljak na lokalnoj cesti LC 50120, s ponuditeljem ANTIROST Delnice,
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu intelektualnih i osobnih usluga za potrebe projekta Life SEC Adapt,
 34. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul. 538 k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaju,
 35. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije  za period od 2017. do 2022. godine,
 36. Pravilnika o izobrazbi službenika i namještenika Istarske županije,
 37. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije za 2018. godinu,
 38. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge Glavnog tehnološkog elaborata - objekt za preradu ljekovitog aromatičnog ( zač.) bilja,
 39. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu - objekt za preradu ljekovitog aromatičnog ( zač.) bilja,
 40. Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50161, dionica Galižanska cesta u Fažani, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula,
 41. Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5007 – Motovun-poddionica 1, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 42. Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o pružanju pravnih savjeta i zastupanja s ponuditeljem Odvjetnikom Dino Čekada, Pula,
 43. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu geodetskih usluga za izradu prijedloga granica pomorskog dobra,
 44. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge održavanja, nadogradnje i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije,
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Pretplata na antivirusni program za osobna i poslužiteljska računala – Microsoft System Center Endpoint Protection,
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Studije izvodljivosti Sustava javnog navodnjavanja Petrovija,
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za pružanje pravnih usluga rješavanja imovinsko pravnih pitanja u postupku realizacije Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka,
 48. Pravilnik o odabiru kandidata Istarske županije za sudjelovanje u programu Eurodyssée,
 49. Zaključak o prihvaćanju Javnog poziva za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu,
 50. Zaključak za uvrštenje Poduzetničke zone Tar u Općini Tar-Vabriga – Torre-Abrega u Dugoročni program razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji.