05.10.17. u 08:52

Akti župana - rujan 2017.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,
 2. Zaključak o isplati novčane nagrade Leonardu Rojniću za osvojenu titulu svjetskog juniorskog prvaka u sviranju dijatonske harmonike u talijanskom Campobassu,
 3. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. u Istarskoj županiji
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Istarske županije
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu,
 7. Prijedlog Zaključka o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Batelića Raša,
 9. Prijedlozi Rješenja o imenovanju članova kulturnih vijeća Istarske županije,
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji,
 11. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 13.  
  a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine, kč.br.174/2 ZGR, kuća i dvorište, površine 49 m2, upisane u zk.ul. 1248 k.o. Galižana, u vlasništvu Libere Blažina Valente iz Pule, Splitska 5,
  b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul. 538 k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaju,
  c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 1496, zgrada i kč.br. 1497, zgrada, obje upisane u zk.ul. 3172, k.o. Novigrad, u vlasništvu Kerria d.o.o. u stečaju, Poreč, Vukovarska 19,
  d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa nekretnina, kč.br. 103/1 ZGR, gradilište i kč.br. 103/4 ZGR, gradilište, obje upisane u zk.ul. 2640 k.o. Gračišće te 196/210 dijela kč.br. 1298/1, oranica, upisana u zk.ul. 2641 k.o. Gračišće, u vlasništvu Mirele Marcan  iz Gračišća, Gračišće 79,
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2017. godini
 15. Zaključak – financiranje radova na izgradnji nove Opće bolnice Pula iz sredstva za decentralizirane funkcije u 2018., 2019. i 2020. godini,
 16. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 17. Zaključak o odabiru projekata Istarske županije za kandidiranje na natječaj u okviru INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, 3. rok za dostavu projektnih prijedloga,
 18. Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008,
 19. Odluka o imenovanju člana stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave u okviru Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka,
 20. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50021, dionica Završje – Ponte Porton, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula,
 21. Odluka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2017./18.,
 22. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2017./18.,
 23. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost,
 24. Rješenje o utvrđivanju iznosa naknade vještacima - članovima Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost,
 25. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2021. godine, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula,
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 9 – Vrsar,
 27. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 10 – Kanfanar,
 28. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 11 – Divšići,
 29. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 13 – Svetvinčenat,
 30. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 14 - Sveti Lovreč Pazenatički,
 31. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 19 – Žminj,
 32. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 20 – Barban,
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 26 – Fažana,
 34. Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lanišće,
 35. Zaključak o financiranju organizacije nastupa Istarske županije na gospodarskoj izložbi „25. Zagorski gospodarski zbor Krapina 2017.“,