03.08.17. u 12:47

Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 08/14) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule, KLASA: UP/I-351-03/16-02/74; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-6, od 28. srpnja 2017. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Pule te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička i na oglasnog ploči Grada Pule. U daljnjem postupku objavit će se sadržaj i nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole u trajanju od 30 dana.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na Informaciju o zahtjevu ne provodi se temeljem članka 9. stavka 1. točke 1 i stavka 3., točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija