13.07.17. u 11:23

Informacija o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Pula

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbi članka 7., stavka 3. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavilo Informaciju, KLASA: 351-03/17-01/1144, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, od 10. srpnja 2017. godine, o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Pula.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o sadržaju studije o utjecaju na okoliš prije njezine izrade. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela- Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave informacije, pozivom na gornju klasu. Objava na internetskim stranicama Ministarstva izvršena je 12. srpnja 2017. godine (http://puo.mzoip.hr/hr/puo/izdavanje-upute-o-sadrzaju-studije/rekonstrukcija-i-dogradnja-zracne-luke-pula.html)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (http://puo.mzoip.hr/hr/puo.html) izdanju uputu o sadržaju studije o utjecaju na okoliš.
 
Informacija