10.07.17. u 13:47

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Istarska žup

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Križanci na k.č. 973/25 i 973/8, k.o. Žminj, Općina Žminj, Istarska županija“

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Križanci na k.č. 973/25 i 973/8, k.o. Žminj, Općina Žminj, Istarska županija“

Informacija
Elaborat