06.06.17. u 19:13

Akti župana - svibanj 2017.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga reprinta monografije Kiparstvo I,
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije,
 3. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk uložak 357 k.o. Nova Vas, k.č.br. 45/1 ZGR, zgrada, k.č.br. 45/2 ZGR, zgrada i k.č.br. 672, vrt, u suvlasništvu Sokolić Josipe iz Rijeke, P.R.Vitezovića 10, Mikleuš Renata iz USA, Ohio 44103, 1229 Norwood Rd.Cleveland, Mikuluš Marine iz Šušnjevice, Nova Vas 20, Vidalić Sonje iz Kršana, Boljevići 13A, Polić Sonje iz Rijeke, Brajšina 4 i Polić Feride iz Rijeke, Brajšina 4,
 4. Zaključak o sufinanciranju pripravnosti Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY Pula u turističkoj sezoni 2017. godine,
 5.  
  a) Zaključak o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i teksta Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
  b) Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu
 6. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta Poslovni uzlet 2017.,
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Pazin, na lokaciji Karojba, Karojba 38/A, za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja,
 8. Zaključak o donaciji automatskih vanjskih defibrilatora Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije,
 9. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2017. godinu,
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Prijenosna računala,
 11. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade strateške studije utjecaja na okoliš za ŽRS do 2020. godine te usluga sudjelovanja u provedbi postupka strateške procijene utjecaja na okoliš za „ŽRS Istarske županije do 2020. godine“,
 12. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2017/18. i 2018/19.,
 13. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o izvođenju radova na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 14. Zaključak o troškovima lokalnih izbora za izbor članova predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave 2017. godine,
 15. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – ENERJ,
 16. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – MAESTRALE,
 17. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – SUPPORT,
 18. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 19. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Istarske županije,
 20. Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2017.“,
 21. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marčana,
 22. Rješenje o imenovanju člana  Školskog odbora Osnovne škole Rivarela Novigrad,
 23. Rješenje o imenovanju člana  Školskog odbora Osnovne škole Tar Vabriga,
 24. Rješenje o imenovanju članova  Školskog odbora Srednje škole Vladimir Gortan Buje,
 25. Rješenje o imenovanju člana  Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnje Rovinj,
 26. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
 27. Rješenje o imenovanju članova  Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – S.M.S.I. Dante Alighieri Pola,
 28. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno,
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu,
 30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima,
 31. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Povjerenstva za praćenje realizacije ulaganja u dogradnju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj,
 32. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije,
 33. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2017. godinu,
 34. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu,
 35. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Pula za 2016. godinu,
 36. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu,
 37. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom,
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade GIS pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru Istarske županije (Rad na podacima) II dio,
 39. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 40. Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2016. godini,
 41. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2016. godinu,
 42. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2016. godinu u Istarskoj županiji,
 43. Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje