10.05.17. u 13:03

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

- Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte - provedba projekta „Open Innovation to raise Entrepreunership skills and Public Private Partnership in Danube Region“ (akronim: DA-SPACE, oznaka projekta: DTP1-1-146-1.2)
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine, odnosno do završetka provedbe projekta, u punom radnom vremenu (mjesto rada Pula)

Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: Viši/a stručni/a suradnik/ca
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja poslove implementacije odobrenih međunarodnih projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije,
 • komunicira, surađuje i obavlja administrativne poslove s resornim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim institucijama u okviru implementacije projekta,
 • prati natječaje europskih institucija, financijskih institucija i međunarodnih fondova, te fondova stranih vlada u domeni gospodarstva,
 • obavlja poslove pripreme projekata za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
 • priprema obavijesti za objavu u javnim medijima i županijskoj Internet stranici s područja rada Upravnog odjela i organizira potrebnu medijsku suradnju,
 • priprema prezentacijsko-promocijske aktivnosti projekta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika/ce.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10, 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31. ožujka 2014. godine utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje kandidata/kandidatkinja sastoji se od:

 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) KANDIDATA/KINJA OBJAVLJENIH U OGLASU:

Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

OPĆI DIO:

 • Ustav RH ("Narodne novine", broj 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11.)

STRUČNI DIO:

TESTIRANJE ENGLESKOG JEZIKA:

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (15 pitanja - 15 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja (Opći dio – 5 pitanja, posebni dio – 5 pitanja, engleski jezik – 5 pitanja). Svako pitanje boduje se s jednim bodom. Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenom testiranju je 15.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 90 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti te razine poznavanja engleskog jezika na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s
Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).

Povjerenstvo za provedbu oglasa putem intervjua s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo te poznavanje talijanskog jezika (5 pitanja). Svako pitanje ocjenjuje se s ocjenom od 1 do 3. Maksimalno ostvariv broj bodova na razgovoru (intervju) je 15.

Nakon provedenog pismenog testiranja i intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja v.d. pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas za zapošljavanje.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Klasa: 112-03/17-01/04
Urbroj: 2163-1-22/1-17-16
Datum: 10. svibnja 2017.

Istarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Povjerenstvo za provedbu oglasa