10.05.17. u 08:43

Akti župana - travanj 2017.

 1. Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 2. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i  provedbu postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja,
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade kriterija za certificiranje eko smještaja na području Istarske županije,
 4. Rješenje o imenovanju člana Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
 5. Rješenje o imenovanju članova  Školskog odbora osnovne škole Vodnjan,
 6. Rješenje o  imenovanju članova  Školskog odbora srednje škole Mate Blažine Labin,
 7. Rješenje o imenovanju člana  Školskog odbora Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj,
 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre - Abrega
 9. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja),
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2016. godinu,
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2016. godinu,
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“
 13.  
  a) Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Istarske županije za 2017. godini
  b) Zaključak o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije
 14. Odluka o dodijeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru programa Javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije/Regione Istriana za 2017. godinu,
 15.  
  a) Odluka o provedbi kreditnog Programa „Poduzetnik Istarska županija 2017.“
  b) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2017.“
  c) Odluka o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2017.“
 16. Rješenje o  imenovanju člana  Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula,
 17. Rješenje o  imenovanju članova  Školskog odbora osnovne škole Joakima Rakovca Sv. Lovreč Pazenatički,
 18. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole Milana Šorga Oprtalj,
 19. Rješenje o  imenovanju članova  Školskog odbora osnovne škole Vladimira Gortana Žminj,
 20. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gospodarske škole Buje,
 21. Odluka o odabiru ponude za uslugu izrade „Elaborata analize tržišta za uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja u Istarskoj županiji,
 22. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka jednostavne nabave Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije
 23. Odluke o odabiru ponude za nabavu radova na obnovi ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin
 24. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama,
 25. Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/ programa udruga u okviru programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu
 26. Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, , agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 27. Konačna bodovna lista za stipendije studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2016./17.
 28. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2016./17.
 29. Odluka po prigovoru na Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu,
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu čišćenja poslovnih prostorija u ul. G. Martinuzzi 2 Labin,

 31. a) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja je kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisana kao 5. suvlasnički dio: 52/172 etažno vlasništvo (E-5), k.č.br. 117/Z, kuća, upisana u zk.ul.br. 3414, k.o. Rovinj, povezano sa posebnim dijelom zgrade sl. A koji se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju pov. 52,31 m2 izmijenjenog TIP-a 1226, u vlasništvu Brušić Alda iz Pule, Laginjina 7,
  b) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2691, k.o. Gračišće, k.č.br. 44 ZGR, kuća, u vlasništvu Kocijančić Dorijana, Kaštelir Labinci, Krančići, Krančići 18,
  c) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2380, k.o. Gračišće, k.č.br. 1323, vrt, u vlasništvu Kocijančić Albine, Kaštelir-Labinci, Krančići, Krančići 18,
  d) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 2436/1, kuća i dvorište, i k.č.br. 2436/2, kuća i dvorište, upisanu u zk.ul. 4735 k.o. Umag, na koju nekretninu Klanjčar Dušan iz Umaga, ul. Tornja 2 i Klanjčar Jožica, iz Umaga, ul. Tornja 2, dolaze upisani kao suvlasnici svaki u ½ dijela,
  e) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 883/6, zgrada, T.S., neplodno, upisanu u zk.ul.br. 661 k.o. Novi Labin, u vlasništvu Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A,
  f) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 21/48, pašnjak, upisanu u zk.ul. 1991 k.o. Lovrečica, u vlasništvu Grada Umaga,
  g) Zaključk o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 4134, vodosprem, upisanu u zk.ul. 5468 k.o. Umag, u vlasništvu trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8,
  h) Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul.br. 538 k.o. Novi Labin, u vlasništvu Istratrans autoprijevozničko d.d., Labin, Rudarska 5, u stečaju,
  i) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja je kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisana kao k.č.br. 1864/Z, kuća, upisana u zl.ul. 3806 k.o. Rovinj, na koju nekretninu Ivica Kocković iz Zagreba, Bele Bartoka 16 i Damir Kocković iz Zagreba, Z. Rogoza 1/3, dolaze upisani kao suvlasnici svaki u ½ dijela,
  j) Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa nekretnine, u naravi stan koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, stepeništa, ostave, kupaone i hodnika, ukupne površine 72,78 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na katastarskim česticama 80/1 i 80/2 zgr., upisanoj u zk.ul.br.133, knjiga PU Fažana, u vlasništvu Orlić Maria, Trg Sv. Kuzme i Damjana 8, Fažana,
  k) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja je kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisana kao 4. suvlasnički dio: 1/4 etažno vlasništvo (E-4), k.č.br. 1900/Z, kuća br. 595, upisana u zk.ul.br. 740, k.o. Rovinj, povezano sa posebnim dijelom zgrade koji se sastoji od stana na II katu i to cijeli II kat koji se sastoji od kuhinje, tri sobe, predprostora, sve označeno sl.“B“ te tavanske prostorije i to jedne sobe, kuhinje i kupaone sve označeno sl.“B“, te dva prostora-potkrovlja označeno sl. „B-Z“ sa sukorištenjem terase u podzemlju sl. „A“ tip-a 679, na koju nekretninu Nada Stvorić iz Rovinja, V. Švalbe 19, dolazi upisana kao vlasnica u 1/1 dijela,
  l) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za suvlasnički dio nekretnine upisane u zk uložak 232 k.o. Šušnjevica, k.č.br. 3/ZGR, kuća, na koju nekretninu Općina Kršan dolazi upisana kao suvlasnica u ½ dijela,
  m) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja je kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisana kao 1. suvlasnički dio: ½ etažno vlasništvo (E-1), k.č.br. 1270/Z, kuća, upisana u zk.ul. 405 k.o. Rovinj, povezano sa posebnim dijelom zgrade označen sl. „A“, koji se sastoji od jedne prostorije u prizemlju, jedne prostorije ma I katu i jedne prostorije na II katu, te posebnog dijela zgrade označenog sl. „B“ koji se sastoji od dvije prostorije na III katu, sa pravom suvlasništva hodnika i stuba sl. r,s,t, tipa 400, na koju nekretninu Pastrovicchio Anuca, iz Rovinja, Učka 6 i Cetina-Gerga Elena, iz Rovinja, Učka 6, dolaze upisane kao suvlasnice svaka u ½ dijela,
  n) Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 1461, k.o. Fažana, k.č.br. 94/2 ZGR, zgrada, u vlasništvu Jurman Sandija, iz Fažane, Don Valentina Cukarića 4,
  o) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 4823, k.o. Poreč, k.č.br. 180, kuća i dvorište, površine 81 m2, u vlasništvu Irene Bazzara iz Poreča, Molindrio 12B,
  p) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul.broj 4196 k.o. Poreč, k.č.br. 294, zgrada sa građevinskom parcelom, koje su kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisane kao: 1. suvlasnički dio: 769/21317 etažno vlasništvo (E-1), s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva sa drvarnicom u prizemlju zgrade, površine 7,69 m2, koja se sastoji od jedne prostorije u planu označeno kao posebni dio „B“; 2. suvlasnički dio: 2500/21317 etažno vlasništvo (E-2), s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva sa podrumom u prizemlju zgrade, površine 25,00 m2, koji se sastoji od jedne prostorije u planu označeno kao posebni dio „C“; 3. suvlasnički dio: 5534/21317 etažno vlasništvo (E-3), s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva sa stanom na prvom katu zgrade, površine 55,34 m2, koji se sastoji od hodnika, TWC-a, kuhinje, dvije sobe i dnevnog boravka, u planu označeno sa „D“; 5. suvlasnički dio: 5465/21317 etažno vlasništvo (E-5), s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva sa stanom na drugom katu zgrade, površine 54,65 m2, koji se sastoji od hodnika, TWC-a, dvije sobe i kuhinje u planu označeno kao posebni dio „F“ i 6. suvlasnički dio: 4957/21317 etažno vlasništvo (E-6) s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva sa stanom na trećem katu zgrade, površine 49,57 m2, koji dio se sastoji od hodnika, TWC-a, dvije sobe i kuhinje, u planu označeno kao posebni dio „G“, u vlasništvu Jurković Renata, iz Poreča, Ribarski trg 1,
  q) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 583, k.o. Novi Labin, sagrađenu na k.č.br. 878, zgrada, nadstrešnica i k.č.br. 883/16, industrijsko dvorište, u vlasništvu Faraguna Roberta iz Labina, Vinež, Ladenci 39,
 32. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2017. godini za domove za starije osobe nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 33. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine,
 34. Odluka po prigovoru na Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu,
 35. Odluke po prigovoru na Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa  za  poslužitelje elektroničke pošte,
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave tonera za 2017. godinu