28.04.17. u 13:33

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša – 2 izvršitelja/izvršiteljice u UO za održivi razvoj Istarske županije

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIK/CE ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE U UPRAVNOM ODJELU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša – 2 izvršitelja/izvršiteljice u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, objavljenog u Narodnim novinama br. 31 od 05. travnja 2017.g., na web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured pula te na mrežnim stranicama Istarske županije.

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

 • prati i proučava praktična i teoretska dostignuća te zakonsku regulativu u oblasti zaštite prirode i okoliša te ih primjenjuje u svom radu,
 • stručno obrađuje složena pitanja i probleme u domeni zaštite prirode i okoliša koji zahtijevaju samostalnost u radu,
 • prikuplja, unosi i obrađuje podatke o onečišćenju elemenata okoliša prema metodološkim i drugim uputama te vodi razne očevidnike za potrebe praćenja stanja okoliša (ROO),
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/2010 i 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim  djelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kn, s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pismeno putem elektroničke pošte i usmeno telefonskim putem.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispravak, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15)
 • Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)

NAČIN TESTIRANJA:

Pristupanje testiranju

 • po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Pismeno testiranje

 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja. Svaki od 6 dijelova pismenog testa sastoji se od 3 pitanja, a svako pitanje boduje se sa maksimalno 1 bodom (18 pitanja – maksimalno 18 bodova).
 • na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
 • pismena provjera traje najduže 60 minuta.
 • smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 9 bodova (50% iz svakog dijela).
 • maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 18.

Intervju

 • kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).
 • maksimalno ostvariv broj bodova na intervjuu je 9.
 • povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon izvršenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova na testiranju je 27.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na objavljeni oglas.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti individualno obaviješteni naknadno pismeno putem elektroničke pošte i usmeno telefonskim putem, dok će ista obavijest biti objavljena i na Internet stranicama Istarske županije.

Istarska županija
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša                

KLASA:  112-02/17-01/01
URBROJ:  2163/1-08-02/1-17-32
Pula, 28. travnja 2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja