06.04.17. u 13:32

Akti župana - ožujak 2017.

 1. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Turističko- ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
 2. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Pula,
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 100.000,00 kn za nabavu Elaborata analize tržišta za uzgoj i preradu ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
 4. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5187, dionica Cestarska kuća Bale – Barbariga, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 5. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5042, dionica Tićan–Višnjan, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 6. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5040, dionica Tar – Rogovići u Taru, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5072, dionica Žbandaj – Sveti Lovreč u Žbandaju, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o., Pula,
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja službenog glasila Istarske županije – Bollettino ufficiale della Regione Istriana,
 10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin,

 11. a) Izvješće o radu Upravnog Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2016. godinu,
  b) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2016. godinu,
  c) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2016. godinu,
  d) Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2016. godinu,
  e) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2016. godinu,
  f) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2016. godinu
  g) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2016. godinu,
  h) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2016. godinu,
  i) Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2016. godinu,
  j) Izvješće o radu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2016. godinu,
  k) Izvješće o radu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2016. godinu,
  l) Izvješće o radu Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2016. godinu,
  m) Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2016. godinu,
 12. Rješenje o imenovanju predstavnice Istarske županije za članicu Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,
 13. Odluka o predlaganju članova NO trgovačkog društva  IRENA – Istarska  Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o.,
 14. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2017. godinu,
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2017.g.  Javne ustanove „Natura Histrica“,
 16.  
  a) Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2016. godinu,
  b) Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu,
  c) Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu
  d) Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu
  e) Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu,
 17. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju,
 18. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,
 19. Program mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2017. godini,
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije,
 22. Zaključak o prihvaćanju procedure za naplatu potraživanja s osnova vlastitih poreznih prihoda,
 23. Naputak o postupanju upravnih tijela županije u postupcima odlučivanja o korištenju zakonskog prava prvokupa,
 24. Zaključak o prihvaćanju Uputa o načinu komuniciranja, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 25. Rješenje o imenovanju radnog tima za izradu projektnog prijedloga za LPZ – faza III,
 26.  
  a) Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu,
  b) Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu,
 27. Zaključak o donošenju Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini, i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora,
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje Kuće istarskih kaštela u Momjanu,
 29. Odluka o pokretanju postupka nabave stražarskih i čuvarskih usluga za 2017. godinu
 30. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog    održavanja županijske ceste ŽC 5187, dionica Cestarska kuća Bale – Barbariga, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 31. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5042, dionica Tićan – Višnjan, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 32. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5119, dionica Ližnjan – Medulin u Ližnjanu, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula,
 33. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2016. godinu,
 34. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2016. godinu,
 35. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Buzet,
 36. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga koordinatora II nad obnovom ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin,
 37. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jure Filipovića Barban,
 38. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Svetvinčenat,
 39. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Mate Balota Poreč,
 40. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Strukovne škole Pula,
 41. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Pula,
 42. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Eugena Kumičića Rovinj,
 43. Odluka o pokretanju postupka nabave osobnih računala (stolnih),
 44. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga izrade studije valorizacije kulturne baštine,
 45. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade i izdavanja Priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku,
 46. Odluka o odabiru ponude za nabavu intelektualnih i osobnih usluga u vezi implementacije projekta Zavičajne nastave,
 47. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre „Kultivator“
 48. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga procjene djelovanja sustava unutarnjih kontrola u Istarskoj županiji,
 49. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga vođenja knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije,
 50. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadogradnje diskovnog prostora storage sustava,
 51. Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma u postupku zajedničke javne nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja,
 52. Odluka o odabiru ponude za nabavu stražarskih i čuvarskih usluga,
 53. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
 54. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole Pula,
 55. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Pula,
 56. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić,
 57. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Juršići,
 58. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Osnovne škole Vladimir Nazor Potpićan,
 59. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar,
 60. Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga,
 61. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5187, dionica Cestarska kuća Bale – Barbariga, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 62. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja  i implementacije brenda i oznake  IQ – Istarska kvaliteta za 2017. godinu,
 63. Rješenje o  imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova Pula,
 64. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula,
 65. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole – Scuola elementare „Rivarela“ Novigrad,
 66. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnje Rovinj,
 67. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
 68. Zaključak o sufinanciranju kongresa Istria Gourmet Festivala – Spring 2017.,
 69. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga stručnog nadzora nad obnovom ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin,
 70. Pravilnik o uspostavi sustava upravljanja razvojnim projektima Istarske županije
 71. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 286, k.o. Vabriga, k.č.br. 872/45, oranica, na koju nekretninu ponuditelj Rigo Peter Antonio, Švedska, 41514 Göteborg, Aftongatan 22, dolazi upisan kao suvlasnik u 3/12 dijela,
 72. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 286, k.o. Vabriga, k.č.br. 872/45, oranica, na koju nekretninu ponuditelj Rigo Tony Robert, Švedska, 43832 Landvetter, Norra Stommen 243, dolazi upisan kao suvlasnik u 3/12 dijela,
 73. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja je kao predmet kupoprodaje u zemljišnim knjigama upisana kao suvlasnički dio: 1/5 etažno vlasništvo (E-2), k.č.br. 1122/Z, kuća pop.br. 46, upisana u zk.ul.br. 337, k.o. Rovinj, povezano sa posebnim dijelom zgrade koji se sastoji od jedne prostorije na I katu sl. B TIP-a 333 sa pravom suvlasništva hodnika i stepenica sl. r, na koju nekretninu Zdenka Amalija Miseta, Virovitica, Dobriše Cesarića 48, dolazi upisana kao suvlasnica u ½ dijela,
 74. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 394, k.o. Lovrečica, k.č.br. 39/38, kuća i dvorište, u vlasništvu Mirka Senice iz Ljubljane, Gradaška ulica 20,
 75. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja,
 76. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada Istarske županije,
 77. Odluka o odabiru ponude za nabavu osobnih računala (stolna)