22.03.17. u 09:16

Akti župana - veljača 2017.

 1. Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini,
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga pranja i čišćenja službenih automobila u 2017. godini,
 3. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Istarske županije,
 4. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze preuzete prije 01.srpnja 2013.godine,
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu
 6. Odluka o otpisu naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti na dan 31.12.2016. godine,
 7. Odluka o rashodu dugotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2016. godine,
 8. Odluka o odabiru ponude za nabavu prehrambenih proizvoda i pića za potrebe čajne kuhinje,
 9. Odluka o odabiru ponude za nabavu aparata i vode za piće,
 10. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu IŽ za 2016. godinu,
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2017. godinu,
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2017. godinu
 13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 14. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2016. do 31. siječnja 2017. godine,
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ostalog uredskog materijala i potrepština,
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog papira, omotnica i registratora,
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave tonera za 2017. godinu
 19. Odluka o pokretanju postupka  nabave ispod zakonskog praga, za usluge tiskanja službenih novina Istarske županije - Bollettino ufficiale della Regione Istriana
 20. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u  2017. godini,
 21. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Istarskoj razvojnoj agenciji- IDA d.o.o. u 2017. godini za provođenje Programa edukacije za poduzetnike
 22. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2017. godinu,
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: usluge čišćenja poslovnog prostora Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
 24. Izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 25. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora,
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Izrade elaborata za novelaciju zona sanitarne zaštite Istarske županije,
 27. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije
 28. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge  izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada Istarske županije
 29. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge nadogradnje diskovnog prostora storage sustava,
 30. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja nabave ispod zakonskog praga, za usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje Kuće istarskih kaštela u Momjanu,
 31. Odluka o o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za dobavu i ugradnju opreme za seizmički monitoring nasute brane akumulacije Bakranjuša - Sustav javnog navodnjavanja Valtura,
 33. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu
 34. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „KAŠTIJUN“ d.o.o. za gospodarenje otpadom sa sjedištem u Puli,
 35. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2017. godinu