03.03.17. u 14:27

Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatsk

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 08/14) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna KLASA: UP/I-351-03/16-02/135; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-3, od 24. veljače 2017. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Raša te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička i na oglasnog ploči Općine Raša.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o započinjanju predmetnog postupka ne provodi se već se javnost poziva očitovati na nacrt rješenja po objavi informacije o uvidu u nacrt dozvole.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija