02.03.17. u 15:06

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 13. ožujka 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Međunarodni plinovod Kovri-Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 12. travnja 2017. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja i Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u Gradu Buje - Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, Istarska 2, Buje, svakog radnog dana od 07:00  do 15:00 sati, u Općini Brtonigla Trg Sv. Zenona 1, svakog radnog dana od 08,00  do 15,00 sati, te ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Buja – www.buje.hr , te Općine Brtonigla - www.brtonigla-verteneglio.hr.

Javno izlaganje održat će se 29. (srijeda) ožujka 2017. godine u Općini Brtonigla na adresi Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1 s početkom u 17,00  sati, te 30. (četvrtak) ožujka 2017. godine Gradu Buje na adresi Trg Josipa Broza  Tita  6, Buje (velika vijećnica Pučkog otvorenog učilišta) s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva „Plinacro“ d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 12. travnjem  2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO
Sažetak za javnost