25.01.17. u 09:50

Održani kick-off sastanci projekata SUPPORT I ENERJ

Zaposlenici IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije su sudjelovali na kick-off sastancima projekata SUPPORT i ENERJ održanima u Rimu u periodu od 9. do 12. siječnja 2017. godine.

Projekt SUPPORT

Kick-off sastanak projekta SUPPORT, sufinanciranog od strane Interreg Europe programa, je održan 9. i 10. siječnja 2017. godine u prostorijama  Grada Rima. IRENA na projektu ima ulogu glavnoga partnera. Osim hrvatskih partnera, IRENA-e i CEI-a Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, na sastanku su sudjelovali partneri iz Italije, Španjolske, Malte, Rumunjske, Bugarske, Švedske, Grčke i Njemačke. IRENA-i je u sklopu  projekta odobren ukupan proračun u iznosu od  121.000,00 €, od čega je 85% sufinancirano od strane Interreg Europe programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi  1.898,731.00 €.

Prvi dan Kick-off sastanka projekta SUPPORT započet je konferencijom za medije na kojoj su glavnu riječ vodili partner Climate Alliace Italy , predstavnici Grada Rima i IRENA kao glavi partner projekta. Nakon konferencije započet je radni dio sastanka na kojemu su je IRENA predstavila ciljeve projekta te upoznala ostale partnere sa programskim pravilima projektnog i financijskog vođenja te komunikacijskih aktivnosti. Drugog dana partnerstvo je dogovorilo sljedeće aktivnosti i njihove rokove te uspostavilo upravni odbor projekta koji će biti zadužen za donošenje važnih odluka tijekom provedbe projekta.

Glavni cilj projekta je pomoći lokalnim vlastima u provedbi strategija usmjerenih na smanjivanje emisije CO2 , sa posebnim naglaskom na jačanje provedbe planiranih  mjera energetske učinkovitosti i osnaživanju kapaciteta lokalnih vlasti usmjerenih na optimizaciju korištenja ERDF sredstava za provedbu energetskih strategija i akcija.

Pod-ciljevi:

•        identifikacija  prepreka koje nastaju pri  korištenju ERDF sredstava te povećanje informacija o mogućnostima i procedurama korištenja ERDF sredstava

•        kolekcija dobrih praksa korištenja sredstava iz ERDF-a

•        poboljšanje postojeće  baze energetskih podataka

•        podrška donositeljima odluka i javnim tijelima pri provedbi i reviziji nacionalnog Operativnog programa

•        jačanje kapaciteta javnih vlasti usmjerenih na korištenje ERDF sredstava

•        poticanje  sudjelovanja privatnih subjekata u provedbi energetskih akcija

•        olakšati koordinaciju više manjih lokalnih uprava s ciljem privlačenja privatnih investitora

Projektni pristup se temelji na jačanju vlastitih kapaciteta, prikupljanju najboljih praksi, transferu znanja na lokalne i nacionalne dionike, prikupljanu energetskih podataka te izradi lokalnih akcijskih planova. Projektom se planira utjecati na reviziju i provedbu OP Konkurentnost i kohezija, zbog čega će se u provedbu projektnih aktivnosti pokušati uključiti što veći broj dionika i donositelja odluka  na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Očekivani rezultati projekta su:

•        Učinkovitija provedba politika usmjerenih na  energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

•        Smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kao rezultat uspješne provedbe energetskih politika

•        Veći  angažman privatnog sektora u provedbi energetskih akcija

•        Povećanje kapacitete regionalnih aktera pri donošenju odluka i provedbi energetskih politika na lokalnoj/regionalnoj razini

•        Povećanje uloge SEAP-a i ostalih energetskih planova te  njihova veća integracija sa lokalnom/regionalnom razvojnom politikom, prostornim planiranjem i zaštitom okoliša.

 

Projekt ENERJ

 

U Rimu 11. i 12. siječnja 2017. održan je Kick-off sastanak projekta ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency sufinanciranog  od strane Interreg Mediterranean programa. Na projektu su, osim IRENA-e, sudjelovati i partneri iz: Grčke, Španjolske, Cipra, Malte, Italije, Slovenije, Albanije i Portugala. Glavni partner projekta je razvojna agencija ANATOLIKI S.A. iz Grčke. Ukupna vrijednost projekta je 2.258,095.00 €, od čega je IRENA-i odobreno 155.700,00 €. Navedeni iznos je sufinanciran od stane programa sa 85%.

Zaključci sastanka odnose se na uspostavu zajedničkih aktivnosti kojima će se poboljšati energetska efikasnost u javnim zgradama te unaprijediti zajednička suradnja među partnerima. U prvih 6 mjeseci provedbe projekta definirati će se zajednička metodologija rada, usvojiti planovi i mjere za analizu javnih zgrada te  utvrditi moguće izvore financiranja u  navedenu vrstu objekata.

Glavni cilj projekta je unaprijediti i poboljšati koordinaciju i provođenje SEAP-a i drugih energetskih planova u cilju postizanja EU i nacionalnih ciljeva na području energetske učinkovitosti u javnim zgradama. U tom smislu, projekt će se razvijati i testirati suradnju te  tehnološki orijentirane metodologije koje teže povećanju suradnje među tijelima javne vlasti pri definiciji zajedničkih energetskih akcija. Kroz razmjenu alata, podataka iz SEAP-a i prikupljanja dobrih praksi na lokalnoj i transnacionalnoj razini, projekt će poticati učinkovitije gospodarenje energijom u javnim zgradama.

Pod-ciljevi projekta:

• Razvoj integriranih zajedničkih EE aktivnosti u javnim zgradama kako bi se postigli značajniji utjecaj na smanjenje potrošnje energije  i te pomoć pri iskorištavanju većeg spektra različitih fondova

• Olakšati koordinaciju među manjim lokalnim vlastima kako bi se olakšalo privlačenje i upravljanje odgovarajućih sredstva za provedbu projekata energetske učinkovitosti

• Dijeljenje i diseminacija razvijene metodologije za provedbu zajedničkih EE aktivnosti kroz izradu smjernica, modela planova i Internet platformi

 

Najvažniji rezultati projekta:

• Povećan broj provedenih EE akcija i planova, koordiniranih na lokalnoj i regionalnoj razini

• Značajno smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova zbog provedbe zajedničkih EE akcija

• Učinkovitije provedba političkih instrumenata i olakšanje pristupu financijskim sredstvima kroz javno-privatna zajednička ulaganja.